Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Vesti/Blog

Advokatska kancelarija Todorović

Kako se zaštiti od nesavesnih potrošača – vodič za trgovce

Novi zakon o zaštiti potrošača, čini se, uticao je na promenu načina na koji trgovci doživljavaju svoje obaveze prema potrošačima. Najčešća pitanja koja dobijamo od...
Read More
Advokatska kancelarija Todorović

Pravo osuđenih lica na posetu

Reč je o značajnom pravu kako za osuđenika, tako i za ona lica koja imaju pravo da ga posećuju. Postoji pravo na nekoliko vrsta poseta...
Read More
Advokatska kancelarija Todorović

Šta sve treba da znate o „novom“ Zakonu o arhivskoj građi

30. aprila ističe rok za dostavljanje prepisa arhivske knjige nadležnom istorijskom arhivu, a u skladu sa „novim“ zakonom o arhivskoj građi. Sa tim u vezi...
Read More

Načelo supsidijarnosti i Evropski sud za ljudska prava

Član našeg tima dr Aleksandar Todorović objavio je monografiju "Načelo supsidijarnosti i Evropski sud za ljudska prava".  Monografija se bavi analizom jednog od najvažnijih načela...
Read More

Savetodavna nadležnost Evropskog suda za ljudska prava prema Protokolu 16

Stupanjem na snagu Protokola 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda proširena je nadležnost Evropskog suda za ljudska prava. Proširenjem nadležnosti,...
Read More
Uncategorized

Postupak ekstradicije

U ovom tekstu ćemo vam predstaviti osnovna pravila postupka ekstradicije u Srbiji. Ekstradicija je pravni proces vraćanja (izručenja) lica okrivljenog za krivično delo, ili za...
Read More
Uncategorized

Obaveze poslodavca po novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti

Dana 20.04.2021. godine Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ovaj zakona stupio je na snagu 01.06.2021. godine i sa sobom donosi...
Read More
Uncategorized

Reklamacija potrošača – nova zakonska rešenja

U proceduri pred Narodnom skupštinom Republike Srbije nalazi se predlog novog zakona o zaštiti potrošača. Mada se zakon predlaže kao nov, najveći deo odredbi novog...
Read More
Uncategorized

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova – nova zakonska rešenja

Najznačajnija izmena koju sa sobom donosi predlog Zakona o zaštiti potrošača upravo jeste uvođenje novog sistema vansudskog rešavanja potrošačkih sporova koji, između ostalog, propisuje obavezu...
Read More
Uncategorized

Pravo na prigovor savesti i vojna vežba

Sve češće organizovanje vojnih vežbi, a samim tim i pozivanje lica da se jave radi vojne vežbe nadležnom organu otvorilo je u javnosti pitanje odnosa...
Read More
Porodično pravo

Sporazumni razvod braka

Sve što treba da znate pre nego što se javite advokatu. Mršav dogovor bolji je od debele tužbe.  Ova izreka tačna je i primenjiva u...
Read More
Nasledno pravo

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju? Ugovor o doživotnom izdržavanju je jedan od najčešćih naslednopravnih ugovora u advokatskoj praksi.  Ovo je ugovor kojim se jedno...
Read More
Krivično pravo

Odlaganje krivičnog gonjenja – Oportunitet

Šta je oportunitet? Odlaganje krivičnog gonjenja odnosno „oportunitet“ je jedan od načina na koji se može okončati krivični postupak u slučajevima manje ozbiljnih krivičnih dela. ...
Read More
Nasledno pravo

Zašto je svojeručni testament najčešće najbolji izbor

Danas se testament smatra najčešćim načinom raspolaganja u slučaju smrti. Testament, odnosno zaveštanje, je jednostrani pravni akt kojim ostavilac (zaveštalac) raspolaže svojom imovinom i koji...
Read More
Uncategorized

Registracija objekata za prodaju hrane pri centralnom registru

U proteklih nekoliko dana javilo nam se više klijenata sa pitanjem koje su zakonske obaveze u vezi sa Centralnim registrom objekata koje vodi Ministarstvo poljoprivrede....
Read More
Krivično pravo

Žalba na rešenje o zadržavanju kao nedelotvorni pravni lek

Pravo na slobodu jedno je od osnovnih ljudskih prava, garantovano čl. 27. Ustava Republike Srbije i brojnim međunarodnim aktima, među kojima je svakako najznačajnija Evropska...
Read More
Uncategorized

Vanredno stanje: istine i zablude -Kratak vodič za građane

Opšti okvir: Juče (15.03.2020. godine) u našoj republici proglašeno je vanredno stanje. Vanredno stanje u republici proglašeno je međutim na „vanredni“ način. Članom 200 Ustava...
Read More