Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Advokatska kancelarija Todorović

Analiza slučaja

Preduzimanje koraka

Uspeh na sudu

Advokatska kancelarija Todorović predstavlja trajni oblik profesionalne saradnje između advokatske kancelarije Dragana Todorovića, oca, i advokatske kancelarije Aleksandra Todorovića, sina.

Osnovni motiv u odluci da se pristupi ovakvom organizovanju profesionalne saradnje oca i sina jeste želja da dve kancelarije kroz svoju profesionalnu saradnju ponude najbolji spoj različitih grana prava za koje su specijalizovane, te da u pogledu onih grana prava u kojima dele zajednički interes za stalno usavršavanje spoje višedecenijsko iskustvo oca i mladalačku energiju sina.

NAŠ PRISTUP

Primarni cilj advokatske kancelarije Todorović je da pruži efikasnu, pravovremenu i stručnu pravnu pomoć zainteresovanim licima u različitim oblastima pravne sfere na način koji je pažljivo prilagođen svakoj stranci koja nam se obrati, ali jednako tako, i da delovanjem na opštem nivou: davanjem pravnih saveta i mišljenja, učešćem u javnim debatama, učešćem na nacionalnim i međunarodnim stručnim konferencijama i objavljivanjem stručnih radova doprinese uvećanju ugleda svoje profesije.

Advokatska Kancelarija Todorović osnovana je 2001. godine sa sedištem u Kikindi, a svoju delatnost obavlja širom Republike Srbije kako samostalno tako i zajednički sa kancelarijama sa kojima ima zaključen memorandum o poslovnoj saradnji. Tokom svog postojanja Advokatska Kancelarija Todorović zastupala je interese mnogih inostranih klijenata, kao i domaćih klijenata u inostranstvu.

Advokat Dragan Todorović diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Po diplomiranju zaposlio se i 17 godina obavljao različite funkcije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Bio je član više radnih grupa za međunarodnu i prekograničnu saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova. Kao advokat, sa uspehom je nastupao pred svim nacionalnim sudskim instancama. Advokat Dragan Todorović prevashodno se bavi krivičnim i privrednim pravom, sa posebnim akcentom na spoj te dve grane prava, u oblasti privrednog kriminaliteta.

Advokat Aleksandar Todorović, diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Nakon završenih osnovnih studija, Aleksandar Todorović završio je master studije na istom fakultetu odbranivši master rad na temu: „Značajna povreda kao uslov dopuštenosti predstavke pred Evropskim sudom za ljudska prava“. Nakon završenih master studija, Aleksandar Todorović je upsiao i doktorske studije na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Advokat Aleksandar Todorović, trenutno se nalazi na završnoj godini doktroskih studija gde priprema doktorsku disertaciju iz oblasti načela postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava. Za vreme trajanja doktorskih studija, učestvovao je na 4 međunarodne konferencije i objavio je tri naučna rada u zemlji i inostranstvu i to prevashodno na temu evropskog prava ljudskih prava. Advokat Aleksandar Todorović bio je član stručne grupe za evropsko pravo pri Advokatskoj akademiji Advokatske komore Vojvodine kao i Komisije za analizu propisa EU u oblasti advokature pri Advokatskoj komori Vojvodine.

Advokat Aleksandar Todorović je član uređivačkog odbora Glasnika Advokatske komore Vojvodine, jednog od najstarijih pravnih časopisa u Srbiji.

LOKACIJE KANCELARIJA

Železnička 32, 11000 Novi Sad

Generala Drapšina 8, 23000 Kikinda