Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Biblioteka

Advokatska Kancelarija Todorović raspolaže bibliotekom čiji fond prevazilazi 1000 naslova: knjiga, časopisa i monografija iz oblasti pozitivnog prava, teorije prava, filozofije prava, istorije države i prava, filozofije i istorije. Biblioteka Advokatske kancelarije Todorović dostupna je studentima i kolegama, svakog prvog petka u mesecu uz prethodnu najavu i pod uslovima o korišćenju knjižnog fonda Advokatske kancelarije Todorović.
Zainteresovani se mogu najaviti putem mail adrese: office@aktodorovic.rs
U nastavku se nalazi katalog knjiga dostupnih u biblioteci.

Zakonik Cara Stefana Dušana – pravo   B1

Pravni leksikon – pravo  B1

Krivokapić Boris – Enciklopedijski rečnik međunarodnog prava i međunarodnih odnosa – pravo  B1

Gloginić Aleksandar – Leksikon meničnog prava  – pravo  B1

Komentar Zakonika o krivičnom postupku – pravo   C1

Jovašević Dragan– Leksikon krivičnog prava – pravo  C1

Čejović Bora, Mirko Kulić – Krivično pravo – pravo  C1

Deisinger Mitja i Miroslav Vrhovšek – Krivična odgovornost pravnih lica – pravo  C1

Stone Marcus – Unakrsno ispitivanje u krivičnom postupku – pravo  C1

Jovašević Dragan – Krivična dela korupcije – pravo  C1

Majić Miodrag – Primena međunarodnog krivičnog prava u nacionalnim pravnim sistemima – pravo  C1

Lukić Tatjana – Posebnosti krivičnog postupka za organizovani kriminal, terorizam i korupciju – pravo  C1

Damnjanović Katarina, Vladimir Marić – Intelektualna svojina – pravo  C1

Šarkić Nebojša, Mladen Nikolić – Građanski izvršni postupak, Komentari zakona o izvršnom postupku (sa sudskom praksom i obrascima) – pravo  C1

Anđelković Žarko – Prilozi za stambeno pravo i ekologiju – pravo  C1

Vodinelić Vladimir – Građansko pravo, uvodne teme – pravo  C1

Obavezna osiguranja u saobraćaju i naknada štete – pravo  C1

Vuković Nikola – Pravna zabluda u krivičnom pravu – pravo  C1

Mitrović M. Dragan, Ljubiša V. Stanojević – Teorija haosa i pravna teorija, modelovane i računarska simulacija u pravu – pravo  C1

Kelzen Hans – Glavni problemi teorije države prava – pravo  C1

Fon Jering Rudolf  – Cilj u pravu – pravo  C1

Štamler Rudolf – Privreda i pravo – pravo  C1

Breban Gi – Administrativno pravo Francuske – pravo  C1

Lovo Filip – Velike savremene demokratije – pravo  C1

Vajngart Albert – Kriminalna taktika – pravo  C1

Niketić Gojko – Policijski zbornik – pravo  C1

Pravni život – 7-8/2019 – pravo   E1

Pravni život – 9/2019 – pravo E1

Pravni život – 10/2019 – pravo E1

Pravni život – 11/2019 – pravo E1

Pravni život – 12/2019 – pravo E1

Vasiljević Mirko– Kompanijsko pravo i pravo privrednih društava  – pravo E1

Čavoški Kosta, Radmila Vasić – Uvod u pravo – pravo E1

Vasiljević Mirko – Trgovinsko pravo  – pravo E1

Marković Ratko – Ustavno pravo – pravo E1

Delibašić Tomica – Praktična primena Zakona o prekršajima – pravo E1

Ćeranić Jelena – Oblici povezivanja država članica u Evropskoj uniji – pravo E1

Basta Flajner R. Lidija – Politika u granicama prava – pravo, filozofija E1

Hajek Fridrih – Put u ropstvo – pravo, filozofija E1

Bugarski Tatjana– Dokazne radnje u krivičnom postupku – pravo E1

Đorđević Biljana, Miloš Zdravković – Nasleđe političke i pravne filozofije Ronalda Dvorkina – pravo, filozofija E1

Bojanić Petar, Predrag Krstić – Odgovornost individualna i kolektivna – pravo E1

Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – pravo   C2

Spone međunarodnog i uporednog prava, primeri iz oblasti ljudskih prava – pravo  C2

Jakšić – Evropska konvencija o ljudskim pravima – pravo  C2

Moskowitz – International concern with human rights – pravo  C2

Majić Miodrag – Primena međunarodnog krivičnog prava u nacionalnim pravnim sistemima – pravo  C2

Dinan Dezmon– Menjanje Evrope, Istorije Evropske unije – pravo  C2

Simić Jasminka – Evropski parlament, akter u odlučivanju u Evropskoj uniji – pravo  C2

Medović Vladimir – Međunarodni sporazumi u pravu Evropske unije – pravo  C2

Ugovor iz Lisabona – pravo  C2

Prokopijević Miroslav– Evropska unija – pravo  C2

Međunarodno pravosuđe – pravo  C2

Paunović, Carić – Evropski sud za ljudska prava – pravo  C2

Popović Dragoljub – Postanak evropskog prava ljudskih prava  – pravo  C2

Đorđević Stefan – Pravo međunarodnih ugovora – pravo  C2

Đorđević Stefan – Uvod u međunarodno pravo – pravo  C2

Gajić Aleksandar – Privremene mere međunarodnog suda pravde  – pravo  C2

Osnovna načela kosmičkog prava – pravo  C2

Osnovna dokumenta, Haški tribunal – pravo  C2

Pravično suđenje – pravo  C2

Etinski Rodoljub, Ivana Krstić – EU Law on the elimination of discrimination  – pravo  C2

Draškić Mladen, Maja Stanivuković – Ugovorno pravo međunarodne trgovine – pravo  C2

Tatić Damjan – Zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom – pravo  C2

Marković Bajalović Dijana – Pravni aspekti liberalizacije međunarodnog prometa usluga – pravo  C2

Stanivuković Maja – Pojedinac pred Sudom evropskih zajednica – pravo  C2

Ljudska prava, preispitivanje ideje – pravo  C2

Stanivuković Maja – Međunarodna arbitraža  – pravo  C2

Komnenić Dušanka – Pravo na mirno uživanje imovine i Evropski sud za ljudska prava – pravo  C2

Carić Miroljub – Pravo na suđenje u razumnom roku – pravo  C2

Sladojević Marko – Srbija i Evropski sud za ljudska prava – pravo  C2

Glasnik Advokatske komore Vojvodine 1988. – pravo   D2

Glasnik Advokatske komore Vojvodine 1997. – pravo  D2

Glasnik Advokatske komore Vojvodine 1996. – pravo  D2

Glasnik Advokatske komore Vojvodine 1995. – pravo  D2

Dušanov zakonik – pravo, istorija  D2

Krkljuš Ljubomirka – Pravna istorija srpskog naroda – pravo  D2

Fajfrić Željko – Istorija advokature Vojvodine – pravo, istorija  D2

Ljudska prava u Srbiji 2012 – pravo  E2

Human rights in Serbia 2014 – pravo  E2

Đurđević Nenad – Ostvarivanje slobode veroispovesti i pravni položaj crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji – pravo  E2

Socijalni problemi krivice – pravo, filozofija   B3

Lica i naličja društvene i lične slobode – pravo   B3

Stepanović – Suđenje Isusu, pravni aspekti – filozofija, pravo  D3

Zakonik o krivičnom postupku – pravo   A5

Medijsko pravo – pravo  A5

Vodič kroz pregovarački postupak javne nabavke – pravo  A5

Stranački sporazum o krivici – pravo  A5

Antić Oliver – Obligaciono pravo – pravo  A5

Vasiljević Mirko – Kompanijsko i trgovinsko pravo – pravo  A5

Praktikum za pripremu pravosudnog ispita – pravo  A5

Babić Ilija – Uvod u građansko i Stvarno pravo – pravo  A5

Vukadinović Gordana – Teorija države i prava – pravo   E5

Šarkić Srđan – Opšta istorija države i prava – pravo  E5

Malenica Antun – Rimsko pravo – pravo  E5

Sič Magdolna – Praktikum iz rimskog privatnog prava – pravo  E5

Pajvančić Marijana – Ustavno pravo – pravo  E5

Popov Đorđe, Fuada Stanković – Osnovi ekonomije – pravo  E5

Marjanović Miloš, Slobodanka Markov – Istorija države i prava srpskog naroda – pravo  E5

Nikolić Dušan – Uvod u sistem građanskog prava – pravo  E5

Popov Danica – Građansko pravo, opšti deo – pravo  E5

Kovaček Stanić Gordana – Porodično pravo – pravo  E5

Jašarević Senad – Socijalno pravo – pravo  E5

Etinski Rodoljub – Međunarodno javno pravo – pravo  E5

Sanja Đajić Sanja – Praktikum za međunarodno javno pravo – pravo  E5

Stanković Obren, Miodrag Orlić – Stvarno pravo – pravo  E5

Stojanović Zoran – Krivično pravo, opšti deo – pravo  E5

Stojanović Zoran, Obrad Perić – Krivično pravo, posebni deo – pravo  E5

Antić Oliver – Nasledno pravo – pravo  E5

Bošković Milo – Pravo privrednih prestupa i prekršajno pravo  – pravo  E5

Zakon o parničnom postupku – pravo  A6

Zakon o krivičnom postupku – pravo  A6

Krivični zakonik – pravo  A6

Branič 1, 2020 – pravo  A6

Branič 2, 2020 – pravo  K1

Branič 4, 2018 – pravo  K1

Branič 3, 2018 – pravo  K1

Branič 1-2, 2018 – pravo  K1

Branič 3-4, 2019 – pravo  A6

Branič 1-2, 2019 – pravo  A6

Branič 1-2, 2013 – pravo  A6

Branič 1-2, 2007 – pravo  A6

Branič 1, 2004 – pravo  A6

Annals of the Faculty of Law – Belgrade Law review – 2009/3 – pravo  A6

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu/godina LV – pravo  A6

Grubač Momčilo – Krivično procesno pravo – pravo   E6

Popović Dejan – Poresko pravo – pravo  E6

Salma Jožef – Obligaciono pravo – pravo  E6

Brkić Snežana – Krivično procesno pravo – pravo  E6

Jovanović Predrag – Radno pravo – pravo  E6

Milkov Dragan – Upravno pravo I, II, III – pravo  E6

Stanivuković Maja, Mirko Živković – Međunarodno privatno pravo, opšti deo – pravo  E6

Šogorov Stevan, Dušanka Đurđev, Drago Divljak, Jelena Vilus – Međunarodno privredno pravo – pravo  E6

Šogorov Stevan, Zoran Arsić – Ugovori trgovinskog prava – pravo  E6

Šogorov Stevan – Bankarsko pravo – pravo  E6

Stanivuković Maja, Petar Đundić – Međunarodno privatno pravo – pravo  E6

Etinski Rodoljub, Sanja Đajić, Maja Stanivuković, Bernadet Bordaš, Bojan Tubić, Petar Đundić – Osnovi prava Evropske unije – pravo  E6

Bošković Milo – Kriminologija – pravo  E6

Keča Ranko – Građansko procesno pravo – pravo  E6

Rajović Radošin – Ustav i prava građana – pravo  F6

Bošković Milo – Kriminologija – pravo  F6

Vasiljević Dragan – Upravno pravo, oblast unutrašnjih poslova – pravo   K1

Zbornik radova – Proceedings – pravo  K1

Markov Slobodanka, Fuada Stanković – Univerzitet i preduzetništvo – pravo   K1

Vuković Svetislav – Komentar Zakona o nasleđivanju i Zakona o vanparničnom postupku – pravo     K1

Krsmanović Tomislav – Naknada štete – pravo   K1

Vuković Svetislav – Komentar Zakona o izvršnom postupku – pravo   K1

Mitrović Jezdimir – Organizovanje, osnivanje i upis u sudski registar – pravo   K1

Ubavić Milenko – Sam sebi pravnik – pravo   K1

Krivični postupak – pravo  K1

Trklja Milivoje – Finansijsko pravo – pravo   K1

Ustav iz 1995. – pravo     K1

Ljudska prava u hrišćanskoj tradiciji – pravo, istorija  K1

Grol Milan – Iskušenja demokratije – filozofija, pravo  K1

Parnični postupak – pravo   K1

Reforme u pravosuđu – pravo   K1

Religija i tolerancija – pravo    K1

Parnični postupak – pravo  K1

Reforme u pravosuđu 2009/2010 – pravo   K1

Trgovina ljudima – priručnik za novinare – druge društvene nauke, pravo  K1

Simonović Dragoljub – Krađa električne energije i drugi delikti od značaja za elektroprivredu – pravo  KKB

Durović Radomir – Međunarodno privredno pravo – pravo  KKB

Lukić Radomir  – Metodologija prava – pravo  KKB

Priručnik za polaganja pravosudnog ispita 1982. – pravo  KKB

Milošević Aleksandar, Nikola Aleksić – Javno beležništvo – pravo  KK

Diskriminacija – osnov i zaštita – pravo  KK

Elektronski dokument – potpis i trgovina – pravo  KK

Planiranje, izgradnja i legalizacija – pravo  KK

Stečajni postupak – pravo  KK

Visokotehnološki kriminal – pravo  KK

Komunalna policija – pravo  KK

Bezbednost saobraćaja na putevima – pravo  KK

Zakon o parničnom postupku – pravo  KK

Krivična dela – pravo  KK

Bilten sudske prakse – pravo  KK

Bilten – Okružni sud u Beogradu – pravo  KK

Branič 1-4 2016 – pravo  KK

Iustitia victrix – Advokatska komora Vojvodine u protestu 2014-2015. – pravo  KK

Pravna shvatanja i sentence Vrhovnog kasacionog suda Vrhovnog suda Srbije 1964-2014 – pravo  KK

Šćepanović Gavrilo, Zoran Stanković, Zdravko Petrović – Sudskomedicinsko veštačenje nematerijalne štete  – pravo  KK

Vuković Svetislav – Komentar Zakona o parničnom postupku – pravo  KK

Krsmanović Tomislav – Stvarno pravo i promet nepokretnosti, propisi sa sudskom praksom – pravo  KK

Izvršenje prekršajnih sankcija u novom Zakonu o prekršajima – pravo  KK

Branič 2 2006 – pravo  KK

Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima – pravo  KK

Babić Ilija – Leksikon obligacionog prava – pravo  KK

Aktuelna sudska praksa iz građansko-materijalnog prava – pravo  KK

Praksa iz obligacionog prava – pravo  KK

Srdić Milutin, Mirjana Prentović – Svojinskopravni odnosi u Republici Srbiji – pravo  KK

Babić Danilo – Založno pravo na nepokretnim i pokretnim stvarima i pravima i evidencija zaloge i tražbine – pravo  KK

Komentar Zakonika o krivičnom postupku – pravo  KK

Komentar Zakona o parničnom postupku – pravo  KK

Komentar Krivičnog zakonika – pravo  KK

Bilten sudske prakse Okružnog zatvora u Novom Sadu – pravo  KK

Đokić Dragoslav – Ugovor o poklonu u sudskoj praksi – pravo  KK

Zakonik o krivičnom postupku – pravo  KK

Zakon o obligacionim odnosima sa registrom pojmova – pravo  KK

Zakon o izvršenju i obezbeđenju – pravo  KK

Pravnik u pravosuđu broj 131/132 – pravo  KK

Pravnik u privredi 131/132 – pravo  KK

Kelzen Hans – Čista teorija prava – filozofija E1

Radbruh Gustav – Filozofija prava – filozofija E1

Hart Herbert – Pojam prava – filozofija E1

Hobs Tomas – Levijatan – filozofija E1

Hayek  Fridrich – Law, Legislation and Liberty – filozofija E1

Carter, Burke – Reason in Law – filozofija E1

Murphy, Pritchett, Epstein, Knight – Courts judges & politics – filozofija E1

Koskenmiemi – From apology to utopia – filozofija E1

Kaluđerović Željko – Presokratsko razumevanje pravde – filozofija   B3

Kaluđerović Željko – Helensko poimanje pravde – filozofija   B3

Humbolt Fon Vilhelm – Granice delotvornosti države – filozofija   B3

Platon – Država – filozofija   B3

Kant Imanuel – Kritika moći suđenja – filozofija   B3

Hegel – Fenomenologija duha – filozofija   B3

Niče Fridrih – Volja za moć – filozofija   B3

Filozofska istraživanja – filozofija   B3

Arhe 30/2018 – filozofija   B3

Arhe 29/2018 – filozofija   B3

Arhe 28/2017 – filozofija   B3

Arhe 27/2017 – filozofija   B3

Arhe 26/2016 – filozofija   B3

Arhe 20/2013 – filozofija   B3

Arhe 19/2013 – filozofija   B3

Arhe 18/2012 – filozofija   B3

Arhe 17/2012 – filozofija   B3

Arhe 12/2009 – filozofija   B3

Arhe 07/2007 – filozofija   B3

Arhe 01/2004 – filozofija   B3

Etičko čitanje umetnosti 153 – filozofija   B3

Politeia br.14, decembar 2017. – filozofija   B3

Stvar – časopis za teorijske prakse – filozofija   B3

Hegel – Istorija filozofije II – filozofija   C3

Hegel – Istorija filozofije II – filozofija  C3

Hegel – Istorija filozofije III – filozofija  C3

Hegel – Fenomenologija duha – filozofija  C3

Platon – Ijon, Gozba, Fedar – filozofija  C3

Pantić Jelena – Putovanje u središte srca – književnost, filozofija  C3

Perović Milenko – Filozofski brevijar – filozofija  C3

Monteskje – O duhu zakona I – filozofija  C3

Monteskje – O duhu zakona II – filozofija  C3

Jaspers – Uvod u filozofiju, Filozofija egzistencije – filozofija  C3

Merleau-Ponty – Fenomenologija percepcije – filozofija  C3

Ritter – Hegel i francuska revolucija – filozofija  C3

Liotar – Fenomenologija – filozofija  C3

Ruso Žan Žak – Društveni ugovor – filozofija  C3

Huseinov, Irlić – Istorija etike – filozofija  D3

Hefe Otfrid – Umijeće življenja i moral ili usrećuje li vrlina? – filozofija  D3

Hefe Otfrid – Pravda, filozofski uvod – filozofija  D3

Kant Imanuel – Večni mir – filozofija  D3

Niče Fridrih – S one strane dobra i zla, Genealogija morala – filozofija  D3

Niče Fridrih – Zora, misli o moralnim predrasudama – filozofija  D3

Jaspers Karl – Svetska istorija filozofije – filozofija  D3

Barli Džordž – Rasprava o principima ljudskog saznanja – filozofija  D3

Šeling – Bruno ili o božanskom i prirodnom principu stvari – filozofija  D3

Marić Sreten – O strukturalizmu – filozofija  D3

Faucault Michel – Die Geburt der Klinik – filozofija  D3

Perović Milenko – Pet studija o Hegelu – filozofija  D3

Jevrejin Lav – Dijalozi o ljubavi – filozofija  D3

Machiavelli Niccolo – The prince – filozofija  D3

Marić Sreten – O prošlosti i revoluciji – filozofija  D3

Marić Sreten – O hermeneutici – filozofija  D3

Lok Džon – O zloupotrebi reči – filozofija  D3

Volter – Kandid – filozofija, književnost  D3

Frankfurt Hari – O proseravanju – filozofija  D3

Akvinski Toma – Biće i suština – filozofija  D3

Mor Tomas – Utopija – filozofija  D3

Marks Karl – Kritika Hegela – filozofija  D3

Šopenhauer Artur – Fristička dijalektika – filozofija  D3

Foucault Michel – Die Ordnung der Dinge – filozofija  C4

Foucault Michel – Wahnsinn und Gesellschaft – filozofija  C4

Kant Imanuel – Logika – filozofija  F4

Cvitković Ivan – Religija u zrcalu teorija – filozofija  F4

Filozofija medija 2017. – druge društvene nauke, filozofija K1

Simonović Kuburić Zorica – Filozofija, problematski pristup – filozofija  K1

Kelzen Hans – O suštini i vrednosti demokratije – filozofija  K1

Stvar, čast za teorijske prakse – filozofija  K1

Filozofija – problemski pristup – filozofija  K1

Heidegger – Sein und zeit – filozofija  KB

Đurić Mihailo – Niče I metafizika – filozofija  KB

Dods – Grci i iracionalno – filozofija  KB

Prole Dragan– Jednakost nejednakog – filozofija  KB

Huserl Edmund – Prva filozofija – filozofija  KB

Prole Dragan – Um i povest, Hajdeger I Hegel – filozofija  KB

Perović Milenko – Filozofija politike – filozofija  KB

Prole Dragan – Stranost bića – filozofija  KB

Niče Fridrih – Ecce homo – filozofija  KB

Snou Edgar – Kina II – druge društvene nauke  KB

Platon – Gozba – filozofija  KB

Dimitrijević Vojin – Strahovlada – filozofija, druge društvene nauke  KB

Fuko Mišel – Istorija seksualnosti – filozofija, druge društvene nauke  KB

Patočka Jan – Evropa i postevropsko doba – filozofija  KB

Huserl Edmund – Fenomenologija vremenske svesti – filozofija  KB

Niče Fridrih – Šopenhauer kao vaspitač – filozofija  KB

Hajdeger Martin – Ontologija – filozofija  KB

Marks Karl, Fridrih Engels – Kapital  – filozofija  KB

Perović Milenko – Filozofija morala  – filozofija  KB

Hegel – Osnovne crte filozofije prava – filozofija  KB

Perović Milenko – Praktična filozofija – filozofija  KB

Aristotel – Nikomahova etika – filozofija  KB

Arhe 31/2019 – filozofija  KB

Šiler Fridrih – Pozniji filozofsko-estetički spisi – filozofija  KB

Ransijer Žak – Na rubovima političkog  – filozofija  KB

Filozofska istraživanja 153 (1/2019) – filozofija  KB

Marks Karl – Teorije o višku vrednosti – filozofija  KKB

Jalom Irvin – Lečenje Šopenhauerom – književnost, filozofija  KKB

Špengler Osvald – Propast zapada I i II – književnost, istorija   A1

Jovanović Slobodan – Vođi francuske revolucije – istorija   D1

Jovanović Slobodan – Političke i pravne rasprave – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Ustavobranitelji i njihova vlada, Druga vlada Miloša i Mihaila – istorija  D1

Jovanović Slobodan –Vlada Milana Obrenovića I – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Vlada Milana Obrenovića II – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Vlada Aleksandra Obrenovića I  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Vlada Aleksandra Obrenovića II – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Država  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Iz istorije političkih doktrina  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Primeri političke sociologije  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Iz istorije i književnosti I – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Iz istorije i književnosti II – istorija  D1

Simić Vladimir – Romanovi i Srbi – istorija  F1

Beograd u XIX veku – istorija  F1

Pregled istorije umetnosti – istorija  F1

Antonov, Ovsejenko – Staljin – istorija  F1

Kazimirović Vasa – NDH u svetlu nemačkih dokumenata – istorija  F1

Ćorović Vladimir – Ilustrovana istorija Srba – istorija  B2

Delorm Filip – Kraljeubistva – istorija  D2

Marković Predrag, Čedomir Antić – Alternativna istorija Srbije – istorija  D2

Istorija SKJ – istorija  D2

Jovanović Nebojša – Knez Aleksandar Karađorđević – istorija  D2

Moravčević Nikola – Marko Mrnjavčević  – istorija  D2

Moravčević Nikola – Srpske vlastelinke – istorija  D2

Prota Mateja Nenadović – Memoari – istorija, književnost  D2

Stanković Đorđe – Srbija i stvaranje Jugoslavije – istorija  D2

Karadžić Vuk – Novi zavjet  – književnost, istorija   E2

Letopis Matice srpske – istorija   B3

Mitologija i imaginacija – književnost, istorija, druge društvene nauke   B3

Znameniti događaji srbske istorije – istorija  B4

Memoarska proza – istorija, književnost B4

Ilustrovana istorija sveta, velika porodična enciklopedija – istorija  A6

Kikindska gimnazija 1858-1983. – istorija  C6

Petar Janjatović – Yu rock 1960-2015 – istorija  D6

Vladari Srbije  – istorija  D6

Zorić Neđeljko – Zapisi jugoslovenskog diplomate 1948-1983 – istorija  D6

Goldstein Slavko – 1941. godina koja se vraća – istorija  D6

Tomić Dejan – Znameniti Srbi u anegdotama – književnost, istorija  D6

Milošević Svetozar – Dnevnici iz zarobljeništva I i II – književnost, istorija  D6

Stare srpske biografije XV i XVII vek – istorija  E6

Milin Vojislav – Toza Marković – istorija, druge društvene nauke  K1

Moravčević Nikola – Zapisi o srpskom carstvu – istorija  K1

Ralf Luis Brenda – Mračna istorija – druge društvene nauke, istorija  K1

Viđenje rata – odabrane stranice o drugom svetskom ratu – istorija  K1

Pejin Jovan – Mađarski revizionizam i hrvatski separatizam – istorija  K1

Prodić Slobodan – Begeč, osvrt u prošlost – istorija, druge društvene nauke  K1

Žak Kristijan – Ramzes – istorija  K1

Nastasijević Slavomir – Aleksandar Makedonski – istorija  K1

Baranin Dušan – Knez Mihailo – istorija  K1

Sveti knez Lazar – Kosovski zavet – istorija, druge društvene nauke  K1

Istorija novog doba – 1000 stvari koje treba znati – istorija, druge društvene nauke  K1

Mejson, Spajk – Istorija zapadne umetnosti – istorija K1

Mitologija drevnih Slovena – istorija, druge društvene nauke  KB

Judson – The Habsburg empire – druge društvene nauke, istorija  KB

Milenković Milutin – Arapi između juče i sutra – istorija  KB

Doroški Nada – Otrgnuto od zaborava (sećanje na ljude i događaje od 1922. do 1996.) – istorija  KKB

Minić Nenad – Ordo mundi – istorija, druge društvene nauke KKB

Golgota i vaskrs Srbije 1914-1915 – istorija KKB

Golgota i vaskrs Srbije 1915-1918 – istorija  KKB

Sekulić Konstantin – Hronika Nakova – istorija, druge društvene nauke  KKB

Tvis Miranda – Najveći zlotvori u istoriji – istorija   KKB

Sabrana dela Ljubomira D. Nenadovića – književnost, istorija   KKB

Klajn Šeli – Najveći zlotvori žene u istoriji – istorija   KKB

Sveti Sava – Sabrana dela – književnost, istorija  KKB

Sveto pismo – književnost, istorija  KKB

Tomić Jovan – Srbi u velikoj seobi – istorija  KKB

Novak Viktor – Magnum crimen – istorija  KKB

Nenezić Zoran – Masoni u Jugoslaviji 1764-1980 – istorija  KKB

Trojanović Sima – Vatra u običajima i životu srpskog naroda  – istorija, druge društvene nauke  KKB

Avramović Zoran – Srbi i propast Jugoslavije – istorija  KK

Tolstoj Lav – Sevastopoljske i druge pripovetke – književnost   A1

Tolstoj Lav – Vaskrsenje – književnost   A1

Tolstoj Lav – Hadži Murat i druge pripovetke – književnost   A1

Tolstoj Lav – Smrt Ivana Iljiča i druge pripovetke – književnost   A1

Tolstoj Lav – Drame – književnost   A1

Tolstoj Lav – Detinjstvo, dečaštvo, mladost – književnost   A1

Tolstoj Lav – Tri smrti i druge pripovetke – književnost   A1

Tolstoj Lav – Priče iz nove azbuke – književnost   A1

Tolstoj Lav – Rat i mir I – književnost   A1

Tolstoj Lav – Rat i mir II – književnost   A1

Tolstoj Lav – Rat i mir II – književnost   A1

Tolstoj Lav – Rat i mir IV – književnost   A1

Tolstoj Lav – Ana Karenjina I – književnost   A1

Tolstoj Lav – Ana Karenjina II – književnost   A1

Špengler Osvald – Propast zapada I i II – književnost, istorija   A1

Jovanović Jovan Zmaj – Pesme – književnost   A1

Aleksa Šantić Aleksa – Pesme – književnost   A1

Petković Vladislav Dis – Pesme – književnost   A1

Jakšić Đura – Pesme – književnost   A1

Jakšić Mileta – Pesme – književnost   A1

Radičević Branko – Pesme – književnost   A1

Laza Kostić Laza – Pesme – književnost   A1

Crnjanski Miloš – Proza – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Drame – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Putopisi – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Kod Hiperborejaca I – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Kod Hiperborejaca II – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Poezija – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Seobe I – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Seobe II – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Seobe III – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Eseji – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Gorski vijenac – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Luča mikrokozma – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Svobodijada – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Izabrana pisma – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Rečnik uz celokupna dela P.P.Njegoša – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Ogledalo srpsko – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Pjesme – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Šćepan mali – književnost  B1

Klajn Ivan, Milan Šipka – Veliki rečnik stranih reči i izraza – druge društvene nauke  B1

Jovanović Slobodan – Vođi francuske revolucije – istorija   D1

Jovanović Slobodan – Političke i pravne rasprave – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Ustavobranitelji i njihova vlada, Druga vlada Miloša i Mihaila – istorija  D1

Jovanović Slobodan –Vlada Milana Obrenovića I – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Vlada Milana Obrenovića II – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Vlada Aleksandra Obrenovića I  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Vlada Aleksandra Obrenovića II – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Država  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Iz istorije političkih doktrina  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Primeri političke sociologije  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Iz istorije i književnosti I – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Iz istorije i književnosti II – istorija  D1

American Babylon – druge društvene nauke E1

Krivokapić Boris – Aktuelni problemi međunarodnog prava E1

Kapor Momo – Eldorado – književnost   F1

Pabo Majkl – Čudesni momci – književnost  F1

Vargas Ljosa Mario – Avanture nevaljale devojčice – književnost  F1

Simić Vladimir – Romanovi i Srbi – istorija  F1

Stojšin Snežana – Društveni aspekt i mogućnosti njegovog istraživanja – druge društvene nauke  F1

Andric Ivo – The damned yard and the other stories – književnost  F1

Kapor Momo – Una – književnost  F1

Beograd u XIX veku – istorija  F1

Pregled istorije umetnosti – istorija  F1

Antonov, Ovsejenko – Staljin – istorija  F1

Kazimirović Vasa – NDH u svetlu nemačkih dokumenata – istorija  F1

Nušić Branislav – Autobiografija  – književnost   A2

Nušić Branislav – Gospođa ministarka/tako je moralo biti/iza božjih leđa  – književnost  A2

Nušić Branislav – Pripovetke – književnost  A2

Nušić Branislav – Nahod/večnost/knjiga druga – književnost  A2

Nušić Branislav – Male scene/mali komadi – književnost  A2

Nušić – Sumnjivo lice/hajduci – književnost  A2

Nušić Branislav – Ben akiba i – književnost  A2

Nušić Branislav – Ben akiba ii – književnost  A2

Nušić Branislav – Ben akiba iii – književnost  A2

Nušić Branislav – Put oko sveta/svet – književnost  A2

Nušić Branislav – Devetstopetnaesta I – književnost  A2

Nušić Branislav – Devetstopetnaesta II – književnost  A2

Nušić Branislav – Pripovetke jednog kaplara/ramazanske večeri – književnost  A2

Nušić Branislav – Opštinsko dete – književnost  A2

Nušić Branislav – Narodni poslanik/opasna igra/običan čovek  – književnost  A2

Nušić Branislav – Protekcija/Kneginja od tribala/Pučina/Prva parnica – književnost  A2

Nušić Branislav – Mister dolar/Žena bez srca/Tomaida – književnost  A2

Nušić Branislav – Pripovetke – književnost  A2

Nušić Branislav – Ožalošćena porodica/Ujež/Svinja/Velika nedelja – književnost  A2

Nušić Branislav – Beograd nekad i sad/Listići/Male priče/Konferencije – književnost  A2

Nušić Branislav – dr/pokojnik/vlast – književnost  A2

Nušić Branislav – Tašula/Iz poluprošlosti/Posmrtne besede/Pred pozorištem/U srpskoj kući – književnost  A2

Nušić Branislav – Razni spisi, Pripovetke sa obala ohridskog jezera/Kosovo/S Kosova na sinje more – književnost  A2

Nušić Branislav – Retorika – književnost  A2

Nušić Branislav – Retorika/ Dragoljub Vlatković bibliografija – književnost  A2

Kronin – Čarobni sneg – književnost  B2

Kronin – Druga strana – književnost  B2

Kronin – Zvezde gledaju s neba I – književnost  B2

Kronin – Zvezde gledaju s neba II – književnost  B2

Kronin – Lekar na San Felipe – književnost  B2

Ćorović Vladimir – Ilustrovana istorija Srba – istorija  B2

Bak Perl – Jedan brak – književnost  B2

Bak Perl – Duga ljubav – književnost  B2

Bak Perl – Tri kćeri gospođe Lijang – književnost  B2

Bak Perl – Duh i telo – književnost  B2

Bak Perl – Glasovi u kući – književnost  B2

Bak Perl – Sinovi – književnost  B2

Bak Perl – Skriveni cvet – književnost  B2

Bak Perl – Rastureni dom – književnost  B2

Bak Perl – Dobra zemlja – književnost  B2

Bak Perl – Drugi bogovi – književnost  B2

Bak Perl – Ponosito srce – književnost  B2

Bak Perl – Živa trska – književnost  B2

Bak Perl – Božji ljudi – književnost  B2

Bak Perl – Istočni vetar zapadni vetar – književnost  B2

Bak Perl – Zmajevo seme – književnost  B2

Bak Perl – Mati – književnost  B2

Bak Perl – Mandala – književnost  B2

Bak Perl – Tvorac grada – književnost  B2

Bak Perl – Paviljon zena – književnost  B2

Bak Perl – Obećanje – književnost  B2

Mala enciklopedija prosveta – enciklopedije  D2

Delorm Filip – Kraljeubistva – istorija  D2

Marković Predrag, Čedomir Antić – Alternativna istorija Srbije – istorija  D2

Istorija SKJ – istorija  D2

Jovanović Nebojša – Knez Aleksandar Karađorđević – istorija  D2

Moravčević Nikola – Marko Mrnjavčević  – istorija  D2

Moravčević Nikola – Srpske vlastelinke – istorija  D2

Kovačević Ana – Varovi mog broda – književnost  D2

Prota Mateja Nenadović – Memoari – istorija, književnost  D2

Stanković Đorđe – Srbija i stvaranje Jugoslavije – istorija  D2

Karadžić Vuk – Novi zavjet  – književnost, istorija   E2

Karadžićv Vuk – Srpske narodne poslovice  – književnost  E2

Karadžić Vuk – Srpska istorija našega vremena – književnost  E2

Karadžić Vuk – Srpske narodne pjesme I – književnost  E2

Karadžić Vuk – Srpske narodne pjesme II – književnost  E2

Karadžić Vuk – Srpske narodne pjesme III – književnost  E2

Karadžić Vuk – Srpske narodne pjesme IV – književnost  E2

Karadžić Vuk – Srpske narodne pripovijetke – književnost  E2

Karadžić Vuk – Crna Gora i Boka – književnost, istorija  E2

Karadžić Vuk – Srpski rječnik – književnost  E2

Đurić Vojislav– Antologija narodnih junačkih pesama – književnost  E2

Narodne pesme – književnost  E2

Italijanski rečnik – druge društvene nauke  E2

Novi standardni špansko-srpski rečnik – druge društvene nauke  E2

Jesenjin – Lirika I – književnost   A3

Jesenjin – Lirika II – književnost  A3

Jesenjin – Lirika III – književnost  A3

Jesenjin – Poema 4 – književnost  A3

Jesenjin – Proza – književnost  A3

Jesenjin – Pisma  – književnost  A3

Hemingvej Ernest– Sunce se ponovo rađa – književnost  A3

Hemingvej Ernest – Zbogom oružje – književnost  A3

Hemingvej Ernest – Imati i nemati, Starac i more – književnost  A3

Hemingvej Ernest – Za kim zvono zvoni – književnost  A3

Hemingvej Ernest – Preko reke i u šumu – književnost  A3

Hemingvej Ernest – Pripovetke – književnost  A3

Media and Communication – druge društvene nauke   B3

Zbornik Matice srpske za književnost i jezik LXIII/I – književnost   B3

Letopis Matice srpske – istorija   B3

Mitologija i imaginacija – književnost, istorija, druge društvene nauke   B3

Kuburić Zorica – Opraštanje i/ili zaboravljanje – druge društvene nauke  C3

Basta Danilo – Kroz prozorsko okno prevođenja – književnost  D3

Kuburić Zorica, Ana Žotova – Humanitarni rad verskih zajednica – druge društvene nauke  D3

Sartr Žan-Pol – Mučnina, Reci zid – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Zrelo doba – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Odlaganje – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Ubijene duše – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Drame – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Šta je književnost – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Portreti – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Filozofski spisi – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Biće i ništavilo – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Kritika dijalektičkog uma – književnost  E3

Znameniti događaji srbske istorije – istorija  B4

Dragutin Ilić Dragutin – Hadži diša – književnost  B4

Memoarska proza – istorija, književnost B4

Singer Isak – Priče – književnost  F4

Kiš Danilo – Bašta, pepeo – književnost   B5

Kiš Danilo – Noć i magla – književnost  B5

Kiš Danilo – Mansarda  – književnost  B5

Kiš Danilo – Peščanik  – književnost  B5

Kiš Danilo – Psalam 14 – književnost  B5

Kiš Danilo – Enciklopedija mrtvih – književnost  B5

Kiš Danilo – Čas anatomije – književnost  B5

Kiš Danilo – Rani jadi – književnost  B5

Kiš Danilo – Grobnica za Borisa Davidovića – književnost  B5

Kiš Danilo – Homo poeticus – književnost  B5

Ćopić Branko – Pjesme – književnost   C5

Ćopić Branko – Osma ofanziva – književnost  C5

Ćopić Branko – Ispod zmajevih krila – književnost  C5

Ćopić Branko – Nikoletina Bursać – književnost  C5

Ćopić Branko – Prolom – književnost  C5

Radičević Branko – Pesme – književnost  C5

Kočić Petar – Sabrana dela – književnost  C5

Kritičko izdanje dela Ive Andrića, Zadužbina Ive Andrića – književnost  C5

Šolohov – Oni su se borili za domovinu – književnost   A6

Šolohov – Tihi don – književnost  A6

Šolohov Mihail – Pripovijetke I – književnost  A6

Šolohov Mihail – Pripovijetke II – književnost  A6

Šolohov Mihail – Uzorana ledina I – književnost  A6

Šolohov Mihail – Uzorana ledina II – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Pesme – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Snohvatice, Devesilje – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Probe pera – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Probe pera, Razne kraće pesme – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Proza – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Pesme, lirske i lirskoepske – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Epske pesme – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Epske pesme i drame – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Drama, pripovetka, razlike teksta – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Pesme, razlika tekstova, Zmajeve napomene – književnost  A6

Ilustrovana istorija sveta, velika porodična enciklopedija – istorija  A6

Rende – Leksikon yu mitologije  – druge društvene nauke  A6

Sezamov englesko-srpski rečnik – druge društvene nauke  A6

Opća enciklopedija jugoslavenskog leksikografskog zavoda – enciklopedije  A6

Hese Herman – Razmatranja, Pisma, Eseji – književnost   C6

Hese Herman – Pod točkom Gertruda – književnost  C6

Hese Herman – Demijan, Roshalde – književnost  C6

Hese Herman – Sidarta, Dečja duša, Klajn i Vagner, Klingsorovo poslednje leto – književnost  C6

Hese Herman – Stepski vuk, Hodočašće – književnost  C6

Hese Herman – Narcis i zlatousti – književnost  C6

Hese Herman – Igra staklenih perli – književnost  C6

Hese Herman – Jozef Kneht i druge priče – književnost  C6

Hese Herman – Herman Laušer, Petar Kamencind, Knulp – književnost  C6

Ćopić Branko – Bojovnici i bjegunci – književnost  C6

Ćopić Branko – Bronzana straža – književnost  C6

Ćopić Branko – Gluvi barut  – književnost  C6

Ćopić Branko – Stari nevjernik – književnost  C6

Ćopić Branko – Ljubav i smrt – književnost  C6

Kikindska gimnazija 1858-1983. – istorija  C6

Škorić Viktor – Magle, noći i žice – književnost  C6

Če Gevara – Dnevnik motocikliste – književnost  C6

Gras Ginter – Limeni doboš I – književnost  C6

Fokner Vilijem – Avesalome, Avesalome! – književnost  C6

Bel Hajnrih – Bilijar u pola deset – književnost  C6

Kafka Franc – Proces – književnost  C6

Smit Vitni – Zastave i grbovi svijeta – druge društvene nauke  C6

Pekić Borislav – Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana, Odbrana i poslednji dani – književnost  C6

Basara Svetislav – Srce zemlje – književnost  C6

Basara Svetislav – Ukleta zemlja – književnost  C6

Kami Alber – Moral i politika – književnost  C6

Karadžić Vuk – Opšta enciklopedija Larousse – enciklopedije   D6

Petar Janjatović – Yu rock 1960-2015 – istorija  D6

Vladari Srbije  – istorija  D6

Parr and Mackay – The Sommelier’s atlas of taste  D6

Zorić Neđeljko – Zapisi jugoslovenskog diplomate 1948-1983 – istorija  D6

Goldstein Slavko – 1941. godina koja se vraća – istorija  D6

Tomić Dejan – Znameniti Srbi u anegdotama – književnost, istorija  D6

Milošević Svetozar – Dnevnici iz zarobljeništva I i II – književnost, istorija  D6

Đogo Gojko – Vunena vremena I i II – književnost  D6

Janevski – Dvije Marije – književnost  E6

Tavčar – Visočka hronika – književnost  E6

Cesarec – Pripovijetke – književnost  E6

Kaštelan – Pjesme – književnost  E6

Meredit Džordž – Egoist – književnost  E6

Stare srpske biografije XV i XVII vek – istorija  E6

Bećarac – druge društvene nauke  E6

Čiver Džon – Odabrane priče – književnost F6

Ljermontov Mihail – Junak našeg doba – književnost F6

Krleža Miroslav – Povratak Filipa Latinovića  – književnost F6

Protojerej Jovan Silaški – Kikinda u svetlosti Crkve – druge društvene nauke  K1

Protojerej Jovan Silaški – Na braniku vere i svoga roda – druge društvene nauke  K1

Protojerej Jovan Silaški – Vladika Sava i njegovi savremenici – druge društvene nauke  K1

Lalić Mihailo – Pusta zemlja – književnost   K1

Nazor Vladimir – Lirika – književnost  K1

Tanasković, Debijađi – Putovanje čoveka u vasionu – književnost  K1

Noveli Luka – Galilej i prvi rat zvezda – književnost   K1

Nušić Branislav – Sumnjivo lice – književnost  K1

Lalić Mihailo – Pripovetke – književnost  K1

Gundulić Ivan – Osman – književnost  K1

Jocić Ljubiša – Draga Mašin – književnost  K1

Matvejević – Razgovori s Krležom – književnost  K1

Gete – Stradanja mladog Vertera – književnost  K1

Ranković Svetolik – Gorski car – književnost  K1

Srdić Srđan – Srebrna magla pada – književnost  K1

Kronin – Citadela – književnost  K1

Kronin – Judino drvo – književnost  K1

Leki Ros – Hanibal – književnost  K1

Jovanović Marija – Idi, vreme je – književnost   K1

Hameriz – Grad zvani Armagedon – književnost  K1

Ćosić Dobrica  – Vreme vlasti II – književnost  K1

Šantić Aleksa – Pjesme – književnost  K1

Savićević Miroslav – Plamen i močvare – književnost    K1

Kastiljo Mišel – Rečnik zaljubljenika u Španiju – druge društvene nauke  K1

Grin Grejem – Naš čovek u Havani – književnost  K1

America Teacher’s edition – druge društvene nauke  K1

Letopis Matice srpske, maj 2013. – druge društvene nauke  K1

Pejin Jovan – Pregled prošlosti Srba u Banatu – druge društvene nauke  K1

Gligorić Svetozar, Siniša Joksić – Gligina varijanta – književnost  K1

Milin Vojislav – Toza Marković – istorija, druge društvene nauke  K1

Parun Vesna – Izabrane pesme – književnost    K1

Aleksić – Rečnik stranih reči i izraza – druge društvene nauke  K1

Vidojković Marko – Bog ti pomogo – književnost  K1

Eldrijaga Unai – Tramvaj za Š.P. – književnost  K1

Valjarević Srđan – Dnevnik druge zime – književnost    K1

Valjarević Srđan – Zimski dnevnik – književnost    K1

Šerbedžija Rade – Do poslednjeg daha – književnost    K1

Moravčević Nikola – Zapisi o srpskom carstvu – istorija  K1

Đerić Ivančica – Bosanci trče počasni krug – književnost  K1

Adler Alfred – Poznavanje života – psihologija  K1

Bulgakov Mihail – Majstor i Margarita – književnost  K1

Vidojković Marko – Sve crvenkape su iste – književnost  K1

Budžak Goran – Antologija grčkih mitova – druge društvene nauke  K1

Aurelije – Samom sebi – književnost  K1

Gorki Maksim– Drame – književnost  K1

Bak Perl – Rastureni dom – književnost  K1

Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, od ideje do prakse – druge društvene nauke  K1

Najveće kulture sveta – Vizantija, Grčka – druge društvene nauke  K1

Ralf Luis Brenda – Mračna istorija – druge društvene nauke, istorija  K1

Arsenijević Vladimir – Brainstorming  – druge društvene nauke K1

Viđenje rata – odabrane stranice o drugom svetskom ratu – istorija  K1

Jovanović Dušan – Vizija o raju i paklu – književnost  K1

Novaković Barbara – Zov okeana – književnost  K1

Dukić Dragana – Čaša straha i tanjir požude – književnost  K1

De Melo Antoni – Buđenje – književnost  K1

Basta Danilo – Mladim pravoslavnima saveti i poruke – druge društvene nauke  K1

Zrnić Marina – Šank i druge priče – književnost  K1

Kako razumeti omladinski rad u zajednici – druge društvene nauke  K1

Komljen Dane – Ubica zečeva – književnost  K1

Pejin Jovan – Mađarski revizionizam i hrvatski separatizam – istorija  K1

Domanović Radoje – Pripovetke i satire – književnost   K1

Neruda Pablo – Pjesme ljubavi i nade – književnost   K1

Mason Niko, Jan Kodal – Misli umetnika – književnost   K1

Kaurić Sonja – Azbuka lepog ponašanja, bonton za decu – druge društvene nauke  K1

Trevor Griv Bredli – Knjiga za one koji previše rade – druge društvene nauke  K1

Sagan Francoaz – Čuvar srca – književnost  K1

Murakami Haruki – Sputnik ljubav  – književnost  K1

Human trafficking manual for journalists – druge društvene nauke  K1

Prodić Slobodan – Begeč, osvrt u prošlost – istorija, druge društvene nauke  K1

Pavković Aleksandar, Petar Radan – Stvaranje novih država – druge društvene nauke  K1

Hulpah Vladimir – Legende o evropskim gradovima – druge društvene nauke  K1

Srpsko-makedonski most poezije – druge društvene nauke  K1

Srpsko-britanski most poezije  – druge društvene nauke K1

Hrestomatija – druge društvene nauke  K1

Vidojković Marko – Đavo je moj drug – književnost    K1

Vidojković Marko – Ples sitnih demona – književnost    K1

Džonson Adam – Paraziti poput nas – književnost    K1

Miljas Huan Hoze – Blesav, mrtav, kopile i nevidljiv – književnost  K1

Andrić Dragoslav – Stereo stihovi – književnost    K1

Hemon Aleksandar – Nowhere man – književnost    K1

Fitzgerald Scott – Tender is the night – književnost    K1

Religija i tolerancija br.21, 22, 25 – druge društvene nauke  K1

Kadas Sotiris  – Mount Athos – druge društvene nauke  K1

Žak Kristijan – Ramzes – istorija  K1

Nastasijević Slavomir – Aleksandar Makedonski – istorija  K1

Vučković Radovan – Moderna srpska proza – književnost   K1

Đuničiro Tanizaki – Sestre Makioka – književnost  K1

Baranin Dušan – Knez Mihailo – istorija  K1

Leksikon država sveta – enciklopedije  K1

Handke Peter – Moravska noć – književnost  K1

Homer – Ilijada – književnost  K1

Safan – Čuvar srca – književnost   K1

Haruki Murakami – Sputnik ljubav – književnost  K1

Neruda Pablo – Pjesme ljubavi i nade – književnost  K1

Zakon o krivičnom postupku sa objašnjenjima i sudskom praksom  K1

Sveti knez Lazar – Kosovski zavet – istorija, druge društvene nauke  K1

Istorija novog doba – 1000 stvari koje treba znati – istorija, druge društvene nauke  K1

Mejson, Spajk – Istorija zapadne umetnosti – istorija K1

The solar system  – druge društvene nauke K1

Zurovac Mirko – Tri lica lepote – književnost KB

Srpska književnost – Stara Srpska književnost I, II  – književnost  KB

Srpska književnost – Antologija stare Srpske poezije – književnost  KB

Srpska književnost – Jovan Popović, Đorđe Jovanović – književnost  KB

Džojs Džejms – Dablinci – književnost  KB

Jergović Miljenko – Selidba – književnost – književnost  KB

Jergović Miljenko – Ruta Tannenbaum – književnost  KB

Jergović Miljenko – Nezemaljski izraz njegovih ruku – književnost  KB

Jergović Miljenko – Buick Rivera – književnost  KB

Hemon Aleksandar– Pitanje Bruna – književnost  KB

Jergović Miljenko – Mama Leone – književnost  KB

Ćosić Brana – Priče o zanatima, Uloga moje porodice – književnost  KB

Verfel Franc – Nije kriv ubica, kriv je ubijeni – književnost  KB

Hese Herman – Sidarta – književnost  KB

Hese Herman – Demijan – književnost  KB

Đorđević Časlav – Srpski sonet – književnost  KB

Snou Edgar – Kina II – druge društvene nauke  KB

Novi Sad, Prošlost u pričama – druge društvene nauke  KB

Basara Svetislav – Nova srpska trilogija – književnost  KB

Bulgakov Mihail – Majstor i Margarita – književnost  KB

Mašić Dušan – Talasanje Srbije – književnost  KB

Ćirić Zoran – Ljubitelji knjige – književnost  KB

Pešić Vesna – Divlje društvo – književnost  KB

Đorđević Mirko – Kišobran patrijarha Pavla – književnost  KB

Oltvanji Oto – Crne cipele – književnost  KB

Jerotić Vladeta – Savremenost ruske religiozne filosofije – književnost  KB

Kovač Daniel – Carstvo – književnost  KB

Buzan Toni– Brzo čitanje – druge društvene nauke  KB

Šo Bernard– Karijera  – književnost  KB

Bunjin Ivan – Život mladog Arsenjeva – književnost  KB

Golsvordi Džon – Saga o Forsajtima  – književnost  KB

Bjernstjerne Bjernson – Ribarka  – književnost  KB

Luis Luis – Bebit  – književnost  KB

Sjenkjevič Henrik – Quo vadis  – književnost  KB

Žid Andre – Podrumi Vatikana  – književnost  KB

Unset Sigrid – Proleće  – književnost  KB

Rolan Romen – Kola Brenjon  – književnost  KB

Kipling Radjard – Knjiga o džungli  – književnost  KB

Man Tomas – Budenbrokovi  – književnost  KB

Hamsun Knut – Plodovi zemlje  – književnost  KB

Pirandelo Luiđi – Pazi, snima se  – književnost  KB

Frans Anatol – Knjiga moga prijatelja  – književnost  KB

Gras Ginter – Limeni doboš  – književnost  KB

Hauptman Gerhart – Budala u Hristu Emanuel Kvint  – književnost  KB

Deleda Gracija – Elijas Portolu  – književnost  KB

O’Nil Judžin – Dugo putovanje u noć  – književnost  KB

Berson Anri – O smehu  – književnost  KB

Rejmont Vladislav – Seljaci  – književnost  KB

Meterlink Moris – Plava ptica  – književnost  KB

Gordimer Nadin – Priča mog sina   – književnost  KB

Andrić Ivo – Na Drini ćuprija  – književnost  KB

Kerteš Imre – Kadiš za nerođeno dete  – književnost  KB

Hajdenštam fon Verner – Endimion  – književnost  KB

Golding Vilijam – Pitija  – književnost  KB

Vajt Patrik – Priča Teodore Gudman  – književnost  KB

Jensen Johanes – Madam d’Ora  – književnost  KB

Marten di Gar Rože – Porodica Tibo  – književnost  KB

Hajze Paul – Iz Italije  – književnost  KB

Šolohov Mihail – Tihi don  – književnost  KB

Bak Perl – Tvorac grada  – književnost  KB

Pasternak Boris – Doktor Živago  – književnost  KB

Gjelerup Karl – Kamanita traži  – književnost  KB

Lagerlef Selma – Čuda antihrista  – književnost  KB

Tagore Rabindranat – Brodolom  – književnost  KB

Stajnbek Džon – Plodovi gneva  – književnost  KB

Nušić Branislav – Retorika o besedništvu – književnost  KB

Karajlić Nele– Fajront u Sarajevu – književnost  KB

Janković Slobodan – Mjesečina nad Vrbljanima – književnost  KB

Radak Vladislav – Plava vežbanka – književnost  KB

Kikinda u narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji – druge društvene nauke  KB

Radlović Nedeljko – Vesele žene i lepuškasti muškarci – književnost  KB

Mitrović Andrej – Jugoslavija na konferenciji mira 1919-1920 – druge društvene nauke  KB

Koldvel Ijan, Dastin Tomason – Pravilo četvorke – književnost  KB

Šarma Robin – Kaluđer koji je prodao svoj ferari – književnost  KB

Ćosić Branimir– Kao protekle vode – književnost  KB

Radlović Nedeljko – Sred pitomine – književnost  KB

Mitologija drevnih Slovena – istorija, druge društvene nauke  KB

Nastasijević Miroslav – Trapavi zmaj  – književnost  KB

Svijet oko nas – enciklopedije  KB

Ilustrovani Oxford engleski rečnik – enciklopedije, druge društvene nauke  KB

Sva čuda sveta – enciklopedije  KB

Zlatna knjiga, sav Pariz – druge društvene nauke  KB

Engdal Horas – Meteori – druge društvene nauke  KB

Halberstam David – War in a time of peace  – književnost  KB

Parker Ken – Sveta brda  – književnost  KB

Srpska književna zadruga I – druge društvene nauke  KB

Vasiljev Dušan – Izabrane pesme  – književnost  KB

Kovačić Ivan Goran – Pjesme  – književnost  KB

Kočić Petar – Pripovijetke  – književnost  KB

Gramatika nemačkog jezika – druge društvene nauke  KB

Popović, Mirić – Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima – druge društvene nauke  KB

Metodika verske nastave – druge društvene nauke  KB

Konemann – The human body – druge društvene nauke  KB

Ardley Neil – Concise encyclopedia – enciklopedije  KB

Judson – The Habsburg empire – druge društvene nauke, istorija  KB

Đorđević Časlav, Predrag Lučić – Književnost i srpski jezik – druge društvene nauke  KB

Đurić Olivera – Vodič kroz istoriju muzike – druge društvene nauke  KB

Marfi Džozef – Moć podsvesti  – književnost  KB

Nikolić Dragoslav – Sumrak genijalaca  – književnost  KB

Milenković Milutin – Arapi između juče i sutra – istorija  KB

Rajić Jovan – Boj zmaja sa orlovima  – književnost  KB

Bukovski Čarls – Pošta  – književnost  KB

Ljubav je zakon, antologija ljubavne poezije  – književnost  KB

Lesing Doris – Peto dete  – književnost  KB

Jergović Miljenko – Historijska čitanka  – književnost  KB

Tomić Ante – Građanin pokorni  – književnost  KB

Rudan Vedrana – Muškarac u grlu  – književnost  KB

Radlović Nedeljko – Išli su njuhom za duhom  – književnost  KB

Dežulović Boris – Je*o sad hiljadu dinara  – književnost  KB

Milinković Aleksandar – Tesla, dosije FBI  – književnost  KB

Milinković Aleksandar – Tesla pronalazač za treći milenijum  – književnost  KB

Milinković Aleksandar – Teslino tajno oružje  – književnost  KB

Tartalja Ivo – Teorije književnosti – druge društvene nauke  KB

Politkovska Ana – Putinova Rusija – druge društvene nauke  KB

Ficdžerald Skot – Veliki Getsbi  – književnost  KB

Hese Herman – Srećan je ko ume da voli  – književnost  KB

Šimborska Vislava – Izabrane pesme  – književnost  KB

Pavić Milorad – Unutrašnja strana vetra  – književnost  KB

Servantes Migel – Don Kihot  – književnost  KB

Damjanović Brankica – Dobro je…  – književnost  KB

Damjanović Brankica – Rukopis moga brata  – književnost  KB

Damjanović Brankica – Ne bih ovo mogla bez tebe  – književnost  KB

Kafka Franc – Amerika  – književnost  KB

Kafka Franc – Zamak  – književnost  KB

Kafka Franc – Pisma Mileni  – književnost  KB

Kafka Franc – Metamorfoza  – književnost  KB

Kafka Franc – Mračna samica  – književnost  KB

Kafka Franc – Kad je reč o žeđi  – književnost  KB

Kafka Franc – Snovi  – književnost  KB

Kafka Franc – Plave sveske  – književnost  KB

Selimović Meša – Tišine  – književnost  KB

Selimović Meša – Krug  – književnost  KB

Selimović Meša – Ostrvo  – književnost  KB

Selimović Meša – Derviš i smrt  – književnost  KB

Selimović Meša – Tvrđava  – književnost  KB

Vasiljev Dušan – Pesme  – književnost  KB

Vasiljev Dušan – Proza i drame  – književnost  KB

Šekspir Vilijem – Hamlet  – književnost  KB

Davičo Oskar – Čovekov čovek  – književnost  KB

Davičo Oskar – Kairos snimci  – književnost  KB

Davičo Oskar – Višnja za zidom  – književnost  KB

Kaluđerović Željko – Stagiranin – književnost  KB

Krstić Predrag – O čemu govorimo kad govorimo o prosvetiteljstvu: perike i gaće – druge društvene nauke  KB

Petrović Rastko – Afrika – književnost  KKB

Doroški Nada – Otrgnuto od zaborava (sećanje na ljude i događaje od 1922. do 1996.) – istorija  KKB

Pamuk Orhan – Zovem se Crveno – književnost  KKB

Andrić Ivo – Znakovi pored puta – književnost  KKB

Bećković Matija – Treća ruka – književnost  KKB

Braun Den – Anđeli i demoni – književnost  KKB

Luković Zoran – Verske sekte – druge društvene nauke KKB

Pečujlić, Milić – Metodologija društvenih nauka – druge društvene nauke  KKB

Minić Nenad – Ordo mundi – istorija, druge društvene nauke KKB

Krivokapić Vladimir, Milan Žarković – Kriminalistička taktika  KKB

Golgota i vaskrs Srbije 1914-1915 – istorija KKB

Golgota i vaskrs Srbije 1915-1918 – istorija  KKB

Zamarovski Vojtjeh – Grčko čudo  – književnost KKB

Potkonjak Simo – Marta i Kuzol – književnost  KKB

Šankar Etet Ravi – Tigar pored reke  – književnost  KKB

Sekulić Konstantin – Hronika Nakova – istorija, druge društvene nauke  KKB

Dikens Čarls – David Koperfild – književnost KKB

Cankar Ivan– Odabrana dela – književnost  KKB

Hrnjica Sulejman – Zrelost ličnosti – psihologija KKB

Ivić Ivan – Razvoj i merenje inteligencije – psihologija  KKB

Guzina Milica – Kadrovska psihologija – psihologija  KKB

Hrnjica Sulejman – Opšta psihologija – psihologija  KKB

Radonjić Slavoljub – Uvod u psihologiju – psihologija  KKB

Tomeković Tomislav – SNL – psihologija  KKB

Nikolić Božidar – Osnovi fiziologije čoveka – psihologija  KKB

Jung Karl Gustav – Dinamika nesvesnog – psihologija  KKB

Berger Josip – Projektivna psihologija, Roršahov test ličnosti – psihologija  KKB

Tak Meri – Kako biramo? – psihologija  KKB

Barber Pol, Dejvid Leg – Percepcija i informacija – psihologija  KKB

Mekgark Hari – Razvoj i promena – psihologija  KKB

Bojanović Rade – Psihologija međuljudskih odnosa – psihologija  KKB

Nikolić Staniša, Marija Čiček, Željko Borovečki – Drama i psiha – psihologija  KKB

Štajnberger Ivan – Čovek u automatizovanom sistemu – psihologija  KKB

Nastović Ivan – Ego, psihologija psihopatije – psihologija  KKB

Braun Den – Tačka prevare – književnost  KKB

Dragin Marija – Čitanje detinjstva – psihologija  KKB

Laušević Žarko – Sve prođe, pa i doživotna – književnost  KKB

Laušević Žarko – Druga knjiga – književnost  KKB

Storr Anthony – Umeće psihoterapije – psihologija  KKB

Rot Nikola – Osnovi socijalne psihologije – psihologija  KKB

Kreč, Kračfild – Elementi psihologije – psihologija  KKB

Berger, Biro, Hrnjica – Klinička psihologija – psihologija  KKB

Petz Boris – SNL – psihologija  KKB

Biro Mikloš, Willi Butollo – Klinička psihologija – psihologija  KKB

Enciklopedija psihijatrije – druge društvene nauke, psihologija  KKB

Stojiljković Srboljub – Psihijatrija sa medicinskom psihologijom –  druge društvene nauke, psihologija  KKB

Tvig Stiven – Zdravi i vitki – druge društvene nauke  KKB

Bećković Matija – Čiji si ti, mali? – književnost  KKB

Bećković Matija – Sinstvo – književnost  KKB

Bećković Matija – Međa Vuka manitoga – književnost  KKB

Bećković Matija – Reče mi jedan čoek – književnost  KKB

Branko Radičević – Tuga i opomena – književnost  KKB

Bihejvior psihoterapija, avalske sveske – psihologija  KKB

Normalnost i psihijatrija, avalske sveske – psihologija  KKB

Ljosa Mario Vargas– Avanture nevaljale devojčice – književnost  KKB

Hačinson Robert – Opus dei – književnost  KKB

Falkones  Ildefonso – Katedrala na moru – književnost  KKB

Pavić Siniša – Višnja na Tašmajdanu  – književnost  KKB

Karnegi Dejl – Vođa u vama – književnost, psihologija KKB

Dikens Čarls – Božićna bajka – književnost  KKB

Andrić Ivo – Travnička hronika – književnost  KKB

Mereškovski Dmitrij – Vaskrsli bogovi – književnost  KKB

Hoseini Haled – Hiljadu čudesnih sunaca – književnost  KKB

Janković Slobodan – Priče iz bolnice – književnost  KKB

Stanković Mile – Gutači magle – književnost  KKB

Li Harper – Ubiti pticu rugalicu – književnost  KKB

Zazo Rene – Poreklo čovekove osećajnosti  – psihologija  KKB

Langer Džonas – Teorije psihičkog razvoja – psihologija  KKB

Proces socijalizacije kod dece – psihologija  KKB

Pijaže, Inhelder – Intelektualni razvoj deteta – psihologija  KKB

Dučić Jovan – Blago cara Radovana, Jutra sa Leutara – književnost  KKB

Stevanović Vidosav – Ljubavni krug – književnost  KKB

Tvis Miranda – Najveći zlotvori u istoriji – istorija   KKB

Kristi Agata – Ubistvo u Orijent ekspresu – književnost  KKB

Jerotić Vladeta – Srbija i Srbi – druge društvene nauke   KKB

Rot Nikola – Psihologija ličnosti – psihologija  KKB

Deri Tibor – Nedovršena rečenica – književnost  KKB

Hese Herman – Pod točkom – književnost  KKB

Kue Emil – Kako gospodariti sobom – psihologija  KKB

Andrić Ivo – Prokleta avlija – književnost  KKB

Andrić Ivo – Deca – književnost  KKB

Andrić Ivo – Travnička hronika – književnost  KKB

Andrić Ivo – Nemirna godina – književnost  KKB

Andrić Ivo – Staze, lica, predeli – književnost  KKB

Andrić Ivo – Žeđ – književnost  KKB

Andrić Ivo – Jelena, žena koje nema – književnost  KKB

Andrić Ivo – Gospođica – književnost  KKB

Ćosić Dobrica – Stvarno i moguće – književnost  KKB

Sabrana dela Ljubomira D. Nenadovića – književnost, istorija   KKB

Karnegi Dejl – Kako zaboraviti brige i naći zadovoljstvo u životu – književnost, psihologija  KKB

Klajn Šeli – Najveći zlotvori žene u istoriji – istorija   KKB

Teodorović i saradnici – Interne bolesti sa negom – druge društvene nauke   KKB

Moravija Alberto – Rimljanka – književnost  KKB

De Anđelis Barbara – Kako voleti neprestano – psihologija  KKB

Žago Pol – Moć volje – književnost, psihologija   KKB

Tagore Rabindranat – Gitanđali – književnost  KKB

Zdravković Jezdimir – Tumačenje neuroza – psihologija  KKB

Moldvai Otto – Budimpešta i Sentandreja – druge društvene nauke   KKB

Ćosić Dobrica – Vernik – književnost  KKB

Ivić Ivan – Čovek kao animal symbolicum – psihologija   KKB

Pijaže Žan – Psihologija inteligencije – psihologija  KKB

Dučić Jovan – Verujem u Boga i u srpstvo – književnost  KKB

Remark Erik Marija – Trijumfalna kapija – književnost  KKB

Sveti Sava – Sabrana dela – književnost, istorija  KKB

Kolar Vladimir, Ivo Andrić – Govor tišine – književnost  KKB

Sveto pismo – književnost, istorija  KKB

Velimirović Nikolaj – Molitve na jezeru – književnost  KKB

Jong Erika – Strah od letenja – književnost  KKB

Maksimović Desanka – Izabrane pesme – književnost  KKB

Domanović Radoje – Stradija – književnost  KKB

Sremac Stevana – Zona Zamfirova, šta je bilo posle – književnost  KKB

Ćopić Branko – Prolom – književnost  KKB

Gros Robert, Robert Girs – Dečak i devojčica – književnost  KKB

Serbia i komentari 1988/1989 – druge društvene nauke  KKB

Munjos Avia Rodrigo – Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici – književnost, psihologija   KKB

Džamić Lazar – Cvjećarnica u kući cveća – književnost  KKB

Misli vladike Nikolaja – književnost  KKB

Laušević Žarko – Godina prođe, dan nikad – književnost  KKB

Istočnjačke priče u psihoterapiji – psihologija  KKB

Pripadanje, savladavanje odbačenosti i pronalaženje slobode prihvatanja – psihologija  KKB

Bern Erik – Koju igru igraš  – psihologija  KKB

Sremac Stevan – Ivkova slava – književnost  KKB

Karner Džin – Vaš čudesni mozak 1, 2  – psihologija  KKB

Ćosić Dobrica – Prijatelji – književnost  KKB

From Erih – Imati ili biti? – psihologija  KKB

From Erih – Čovjek za sebe – psihologija  KKB

From Erih – Bekstvo od slobode – psihologija  KKB

From Erih – Autoritet i porodica  – psihologija  KKB

From Erih – Zdravo društvo  – psihologija   KKB

From Erih – Umijeće ljubavi – psihologija  KKB

From Erih – Dogma o Kristu, Bit ćete kao Bog, Psihoanaliza i religija – psihologija  KKB

From Erih – S onu stranu okova i iluzije – psihologija  KKB

From Erih – Anatomija ljudske destruktivnosti – psihologija  KKB

From Erih – Kriza psihoanalize – psihologija  KKB

From Erih – Veličina i granice Freudove misli – psihologija  KKB

Pečjak Vid – Psihologija saznavanja – psihologija  KKB

Bisio Bruno – Psiha i droga – psihologija  KKB

Bujas Zoran – Uvod u metode eksperimentalne psihologije – psihologija  KKB

Zvonarević Mladen – Socijalna psihologija – psihologija  KKB

Trebješanin Žarko – Leksikon psihoanalize – psihologija  KKB

Albahari David – Mamac – književnost  KKB

Srpska porodična enciklopedija – enciklopedije  KKB

Tomić Jovan – Srbi u velikoj seobi – istorija  KKB

Novak Viktor – Magnum crimen – istorija  KKB

Đurić Radomir – Govor ratnih fotografija – psihologija  KKB

Nenezić Zoran – Masoni u Jugoslaviji 1764-1980 – istorija  KKB

Aničić Crljenica Nada – Psalmi u svili duše – književnost  KKB

Teofanov Ljubomir – Na strunama nade – književnost  KKB

Teofanov Ljubomir – Hristu na dar – književnost  KKB

Teofanov Ljubomir – Praskozorje – književnost  KKB

Tompkins Piter, Kristofer Bird – Tajni život biljaka – književnost  KKB

Nedeljković Dragan – Ka obećanoj zemlji – književnost  KKB

Ćopić Branko – Doživljaji Nikoletine Bursaća – književnost  KKB

Landsburg – U potrazi za drevnim misterijama – književnost  KKB

Grahovac Spasoje – Opsade nesna – književnost  KKB

Bojanović – Autentična i neautentična ličnost – psihologija  KKB

Vajt Elen – Velika borba između dobra i zla – književnost  KKB

Stojadinović Ljubomir – General sunce – književnost  KKB

Kočić Petar – Jazavac pred sudom – književnost  KKB

Lobi Mark – Tajne službe Srbije – književnost  KKB

Babaru Vongar – Put za bralgu – književnost  KKB

Radlović Nedeljko – Propale mašte – književnost  KKB

Roland Gek Roland – Sva čuda sveta – enciklopedije  KKB

Ljubičić Mićko – Nacionalni park Srbija 2 polusmak polusveta – druge društvene nauke  KKB

Šrob Simon – Magija i razum – književnost   KKB

80 godina instituta za psihijatriju Kliničkog centra Srbije u Beogradu 1923-2003 – druge društvene nauke   KKB

Suetin Aleksej – Usavršavanje u šahu – druge društvene nauke   KKB

Tanurdžić Jovan – Od Atine 1986. do Atine 2004. – druge društvene nauke   KKB

Trojanović Sima – Vatra u običajima i životu srpskog naroda  – istorija, druge društvene nauke  KKB

Rakočević Branko – Rukopisi – književnost  KKB

Popadić Nedeljko – Ja sam tvoj drug – književnost  KKB

Berger Josip – Psihodijagnostika  – psihologija  KKB

Morić Petrović Slavka – Nasleđivanje mentalnih oboljenja – psihologija  KKB

RKvaščev Radivoj – Mogućnosti i granice razvoja inteligencije – psihologija  KKB

Hol Kevin, Gardner Lindzi – Teorije ličnosti – psihologija  KKB

Frojd Sigmund – Tumačenje snova – psihologija   KKB

Frojd Sigmund – Autobiografija, nova predavanja – psihologija   KKB

Frojd Sigmund – O seksualnoj teoriji, Totem i tabu – psihologija  KKB

Frojd Sigmund – Uvod u psihoanalizu – psihologija   KKB

Frojd Sigmund – Dosetka i njen odnos prema nesvesnom – psihologija   KKB

Frojd Sigmund – Iz kulture i umetnosti – psihologija  KKB

Frojd Sigmund – Psihopatologija svakodnevnog života – psihologija  KKB

Jung Karl Gustav – O psihologiji nesvesnog – psihologija  KKB

Jung Karl Gustav – Duh i život – psihologija  KKB

Jung Karl Gustav – Psihološke rasprave – psihologija  KKB

Jung Karl Gustav – Psihološki tipovi – psihologija  KKB

Adler Alfred – Poznavanje čoveka – psihologija  KKB

Adler Alfred – Poznavanje života – psihologija  KKB

Adler Alfred – Individualna psihologija – psihologija  KKB

Adler Alfred – O nervoznom karakteru – psihologija  KKB

Adler Alfred – Psihologija deteta – psihologija  KKB

Adler Alfred – Smisao života – psihologija  KKB

Domanović Radoje – Satire – književnost  KKB

Šimunović Dinko – Pripovetke – književnost  KKB

Lejkin Nikolaj – Gde naranče zru – književnost  KKB

Braun Den – Izgubljeni simbol – književnost  KKB

Nastović Ivan – Psihopatologija ega – psihologija  KKB

Bastide Roger – Sociologija i psihoanaliza – psihologija  KKB

Becker Ernest – Poricanje smrti – psihologija  KKB

Wilhelm Reich – Analiza karaktera – psihologija  KKB

Step into Serbian, Serbian for foreigners, srpski za strance – druge društvene nauke  KK

Protojerej Jovan Silaški – Izvor pravoslavlja – književnost  KK

Kuper Adam, Džesika Kuper – Enciklopedija društvenih nauka 1, 2 – druge društvene nauke, enciklopedije  KK