ZAHTEV - POMOĆ
Online obrazac
GENERALA DRAPŠINA 8
23000 Kikinda
ŽELEZNIČKA 32
21000 Novi Sad

UPRAVNI POSTUPAK

Pod upravnim postupkom podrazumevamo proceduralna pravna pravila koja se primenjuju u vezi sa donošenjem odluka državnih organa i organizacija koja vrše javna ovlašćenja u upravnim stvarima. Advokatski tim Advokatske kancelarije Todorović zastupa klijente pred organima državne uprave, kako u opštem upravnom postupku, tako i u posebnim upravnim postupcima. Od posebnih upravnih postupaka, mogu se izdvojiti usluge zastupanja u postupku:

  • Eksproprijacije, koja  predstavlja zakonom utvrđen postupak prinudnog prelaska prava svojine iz privatne u državnu ako za to postoji utvrđeni javni interes, uz pravičnu naknadu;
  • Restitucije, koja predstavlja povraćaj vlasništva ili prava koja su u prošlosti neopravdano oduzeta određenom licu, grupi građana ili etničkoj grupi, a može se izvršiti u naturalnom obliku ili putem novčanog obeštećenja;
  • Pred katastrom nepokretnosti, koje se odnose na vršenje svih pravnih poslova i radnji od uknjižbe nepokretnosti u katastar,  brisanja prava plodouživanja, brisanje založnih prava;

U domenu upravnih stvari je i učešće kao punomoćnika u postupcima terenske i kancelarijske kontrole postupajućih inspektora Poreske uprave prilikom uzimanja izjava poreskih obveznika i saslušanja svedoka u poreskim postupcima.

U poreskim stvarima postupamo radi:

  • podnošenja primedbi na zapisnike,
  • žalbi na rešenja poreskih Uprava,
  • podnošenja tužbi Upravnom sudu.