Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Advokatska kancelarija Todorović

Upravni Postupak

Pod upravnim postupkom podrazumevamo proceduralna pravna pravila koja se primenjuju u vezi sa donošenjem odluka državnih organa i organizacija koja vrše javna ovlašćenja u upravnim stvarima. Advokatski tim Advokatske kancelarije Todorović zastupa klijente pred organima državne uprave, kako u opštem upravnom postupku, tako i u posebnim upravnim postupcima. Od posebnih upravnih postupaka, mogu se izdvojiti usluge zastupanja u postupku:

– Eksproprijacije, koja  predstavlja zakonom utvrđen postupak prinudnog prelaska prava svojine iz privatne u državnu ako za to postoji utvrđeni javni interes, uz pravičnu naknadu;

– Restitucije, koja predstavlja povraćaj vlasništva ili prava koja su u prošlosti neopravdano oduzeta određenom licu, grupi građana ili etničkoj grupi, a može se izvršiti u naturalnom obliku ili putem novčanog obeštećenja;

– Pred katastrom nepokretnosti, koje se odnose na vršenje svih pravnih poslova i radnji od uknjižbe nepokretnosti u katastar,  brisanja prava plodouživanja, brisanje založnih prava;

U domenu upravnih stvari je i učešće kao punomoćnika u postupcima terenske i kancelarijske kontrole postupajućih inspektora Poreske uprave prilikom uzimanja izjava poreskih obveznika i saslušanja svedoka u poreskim postupcima.

U poreskui upravnim stvarima postupamo radi:

– podnošenja primedbi na zapisnike,

– žalbi na rešenja poreskih Uprava,

– podnošenja tužbi Upravnom sudu.

Vaši kontakti

Dragan Todorović
Advokat
Contact Number: 060 079 79 79
Email Address: dragan@aktodorovic.rs
Dr Aleksandar Todorović
Advokat
Contact Number: 060 072 06 34