Zahtev/Pomoć
Request/Help
Generala Drapšina 8
23300 KIKINDA
Železnička 32
21000 NOVI SAD

Library

Advocacy Office Todorović has a library with a fund of more than 1000 titles: books, magazines and monographs in the field of positive law, theory of law, philosophy of law, history of state and law, philosophy and history. The Library of the Advocacy Office Todorović is available to students and colleagues, every first Friday of the month with prior notice and under the conditions of using the book fund of the Advocacy Office Todorović.
Interested parties can contact us via email address: office@aktodorovic.rs
Below is a catalogue of books available in the library.

Zakonik Cara Stefana Dušana – pravo   B1

Pravni leksikon – pravo  B1

Krivokapić Boris – Enciklopedijski rečnik međunarodnog prava i međunarodnih odnosa – pravo  B1

Gloginić Aleksandar – Leksikon meničnog prava  – pravo  B1

Komentar Zakonika o krivičnom postupku – pravo   C1

Jovašević Dragan– Leksikon krivičnog prava – pravo  C1

Čejović Bora, Mirko Kulić – Krivično pravo – pravo  C1

Deisinger Mitja i Miroslav Vrhovšek – Krivična odgovornost pravnih lica – pravo  C1

Stone Marcus – Unakrsno ispitivanje u krivičnom postupku – pravo  C1

Jovašević Dragan – Krivična dela korupcije – pravo  C1

Majić Miodrag – Primena međunarodnog krivičnog prava u nacionalnim pravnim sistemima – pravo  C1

Lukić Tatjana – Posebnosti krivičnog postupka za organizovani kriminal, terorizam i korupciju – pravo  C1

Damnjanović Katarina, Vladimir Marić – Intelektualna svojina – pravo  C1

Šarkić Nebojša, Mladen Nikolić – Građanski izvršni postupak, Komentari zakona o izvršnom postupku (sa sudskom praksom i obrascima) – pravo  C1

Anđelković Žarko – Prilozi za stambeno pravo i ekologiju – pravo  C1

Vodinelić Vladimir – Građansko pravo, uvodne teme – pravo  C1

Obavezna osiguranja u saobraćaju i naknada štete – pravo  C1

Vuković Nikola – Pravna zabluda u krivičnom pravu – pravo  C1

Mitrović M. Dragan, Ljubiša V. Stanojević – Teorija haosa i pravna teorija, modelovane i računarska simulacija u pravu – pravo  C1

Kelzen Hans – Glavni problemi teorije države prava – pravo  C1

Fon Jering Rudolf  – Cilj u pravu – pravo  C1

Štamler Rudolf – Privreda i pravo – pravo  C1

Breban Gi – Administrativno pravo Francuske – pravo  C1

Lovo Filip – Velike savremene demokratije – pravo  C1

Vajngart Albert – Kriminalna taktika – pravo  C1

Niketić Gojko – Policijski zbornik – pravo  C1

Pravni život – 7-8/2019 – pravo   E1

Pravni život – 9/2019 – pravo E1

Pravni život – 10/2019 – pravo E1

Pravni život – 11/2019 – pravo E1

Pravni život – 12/2019 – pravo E1

Vasiljević Mirko– Kompanijsko pravo i pravo privrednih društava  – pravo E1

Čavoški Kosta, Radmila Vasić – Uvod u pravo – pravo E1

Vasiljević Mirko – Trgovinsko pravo  – pravo E1

Marković Ratko – Ustavno pravo – pravo E1

Delibašić Tomica – Praktična primena Zakona o prekršajima – pravo E1

Ćeranić Jelena – Oblici povezivanja država članica u Evropskoj uniji – pravo E1

Basta Flajner R. Lidija – Politika u granicama prava – pravo, filozofija E1

Hajek Fridrih – Put u ropstvo – pravo, filozofija E1

Bugarski Tatjana– Dokazne radnje u krivičnom postupku – pravo E1

Đorđević Biljana, Miloš Zdravković – Nasleđe političke i pravne filozofije Ronalda Dvorkina – pravo, filozofija E1

Bojanić Petar, Predrag Krstić – Odgovornost individualna i kolektivna – pravo E1

Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – pravo   C2

Spone međunarodnog i uporednog prava, primeri iz oblasti ljudskih prava – pravo  C2

Jakšić – Evropska konvencija o ljudskim pravima – pravo  C2

Moskowitz – International concern with human rights – pravo  C2

Majić Miodrag – Primena međunarodnog krivičnog prava u nacionalnim pravnim sistemima – pravo  C2

Dinan Dezmon– Menjanje Evrope, Istorije Evropske unije – pravo  C2

Simić Jasminka – Evropski parlament, akter u odlučivanju u Evropskoj uniji – pravo  C2

Medović Vladimir – Međunarodni sporazumi u pravu Evropske unije – pravo  C2

Ugovor iz Lisabona – pravo  C2

Prokopijević Miroslav– Evropska unija – pravo  C2

Međunarodno pravosuđe – pravo  C2

Paunović, Carić – Evropski sud za ljudska prava – pravo  C2

Popović Dragoljub – Postanak evropskog prava ljudskih prava  – pravo  C2

Đorđević Stefan – Pravo međunarodnih ugovora – pravo  C2

Đorđević Stefan – Uvod u međunarodno pravo – pravo  C2

Gajić Aleksandar – Privremene mere međunarodnog suda pravde  – pravo  C2

Osnovna načela kosmičkog prava – pravo  C2

Osnovna dokumenta, Haški tribunal – pravo  C2

Pravično suđenje – pravo  C2

Etinski Rodoljub, Ivana Krstić – EU Law on the elimination of discrimination  – pravo  C2

Draškić Mladen, Maja Stanivuković – Ugovorno pravo međunarodne trgovine – pravo  C2

Tatić Damjan – Zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom – pravo  C2

Marković Bajalović Dijana – Pravni aspekti liberalizacije međunarodnog prometa usluga – pravo  C2

Stanivuković Maja – Pojedinac pred Sudom evropskih zajednica – pravo  C2

Ljudska prava, preispitivanje ideje – pravo  C2

Stanivuković Maja – Međunarodna arbitraža  – pravo  C2

Komnenić Dušanka – Pravo na mirno uživanje imovine i Evropski sud za ljudska prava – pravo  C2

Carić Miroljub – Pravo na suđenje u razumnom roku – pravo  C2

Sladojević Marko – Srbija i Evropski sud za ljudska prava – pravo  C2

Glasnik Advokatske komore Vojvodine 1988. – pravo   D2

Glasnik Advokatske komore Vojvodine 1997. – pravo  D2

Glasnik Advokatske komore Vojvodine 1996. – pravo  D2

Glasnik Advokatske komore Vojvodine 1995. – pravo  D2

Dušanov zakonik – pravo, istorija  D2

Krkljuš Ljubomirka – Pravna istorija srpskog naroda – pravo  D2

Fajfrić Željko – Istorija advokature Vojvodine – pravo, istorija  D2

Ljudska prava u Srbiji 2012 – pravo  E2

Human rights in Serbia 2014 – pravo  E2

Đurđević Nenad – Ostvarivanje slobode veroispovesti i pravni položaj crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji – pravo  E2

Socijalni problemi krivice – pravo, filozofija   B3

Lica i naličja društvene i lične slobode – pravo   B3

Stepanović – Suđenje Isusu, pravni aspekti – filozofija, pravo  D3

Zakonik o krivičnom postupku – pravo   A5

Medijsko pravo – pravo  A5

Vodič kroz pregovarački postupak javne nabavke – pravo  A5

Stranački sporazum o krivici – pravo  A5

Antić Oliver – Obligaciono pravo – pravo  A5

Vasiljević Mirko – Kompanijsko i trgovinsko pravo – pravo  A5

Praktikum za pripremu pravosudnog ispita – pravo  A5

Babić Ilija – Uvod u građansko i Stvarno pravo – pravo  A5

Vukadinović Gordana – Teorija države i prava – pravo   E5

Šarkić Srđan – Opšta istorija države i prava – pravo  E5

Malenica Antun – Rimsko pravo – pravo  E5

Sič Magdolna – Praktikum iz rimskog privatnog prava – pravo  E5

Pajvančić Marijana – Ustavno pravo – pravo  E5

Popov Đorđe, Fuada Stanković – Osnovi ekonomije – pravo  E5

Marjanović Miloš, Slobodanka Markov – Istorija države i prava srpskog naroda – pravo  E5

Nikolić Dušan – Uvod u sistem građanskog prava – pravo  E5

Popov Danica – Građansko pravo, opšti deo – pravo  E5

Kovaček Stanić Gordana – Porodično pravo – pravo  E5

Jašarević Senad – Socijalno pravo – pravo  E5

Etinski Rodoljub – Međunarodno javno pravo – pravo  E5

Sanja Đajić Sanja – Praktikum za međunarodno javno pravo – pravo  E5

Stanković Obren, Miodrag Orlić – Stvarno pravo – pravo  E5

Stojanović Zoran – Krivično pravo, opšti deo – pravo  E5

Stojanović Zoran, Obrad Perić – Krivično pravo, posebni deo – pravo  E5

Antić Oliver – Nasledno pravo – pravo  E5

Bošković Milo – Pravo privrednih prestupa i prekršajno pravo  – pravo  E5

Zakon o parničnom postupku – pravo  A6

Zakon o krivičnom postupku – pravo  A6

Krivični zakonik – pravo  A6

Branič 1, 2020 – pravo  A6

Branič 2, 2020 – pravo  K1

Branič 4, 2018 – pravo  K1

Branič 3, 2018 – pravo  K1

Branič 1-2, 2018 – pravo  K1

Branič 3-4, 2019 – pravo  A6

Branič 1-2, 2019 – pravo  A6

Branič 1-2, 2013 – pravo  A6

Branič 1-2, 2007 – pravo  A6

Branič 1, 2004 – pravo  A6

Annals of the Faculty of Law – Belgrade Law review – 2009/3 – pravo  A6

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu/godina LV – pravo  A6

Grubač Momčilo – Krivično procesno pravo – pravo   E6

Popović Dejan – Poresko pravo – pravo  E6

Salma Jožef – Obligaciono pravo – pravo  E6

Brkić Snežana – Krivično procesno pravo – pravo  E6

Jovanović Predrag – Radno pravo – pravo  E6

Milkov Dragan – Upravno pravo I, II, III – pravo  E6

Stanivuković Maja, Mirko Živković – Međunarodno privatno pravo, opšti deo – pravo  E6

Šogorov Stevan, Dušanka Đurđev, Drago Divljak, Jelena Vilus – Međunarodno privredno pravo – pravo  E6

Šogorov Stevan, Zoran Arsić – Ugovori trgovinskog prava – pravo  E6

Šogorov Stevan – Bankarsko pravo – pravo  E6

Stanivuković Maja, Petar Đundić – Međunarodno privatno pravo – pravo  E6

Etinski Rodoljub, Sanja Đajić, Maja Stanivuković, Bernadet Bordaš, Bojan Tubić, Petar Đundić – Osnovi prava Evropske unije – pravo  E6

Bošković Milo – Kriminologija – pravo  E6

Keča Ranko – Građansko procesno pravo – pravo  E6

Rajović Radošin – Ustav i prava građana – pravo  F6

Bošković Milo – Kriminologija – pravo  F6

Vasiljević Dragan – Upravno pravo, oblast unutrašnjih poslova – pravo   K1

Zbornik radova – Proceedings – pravo  K1

Markov Slobodanka, Fuada Stanković – Univerzitet i preduzetništvo – pravo   K1

Vuković Svetislav – Komentar Zakona o nasleđivanju i Zakona o vanparničnom postupku – pravo     K1

Krsmanović Tomislav – Naknada štete – pravo   K1

Vuković Svetislav – Komentar Zakona o izvršnom postupku – pravo   K1

Mitrović Jezdimir – Organizovanje, osnivanje i upis u sudski registar – pravo   K1

Ubavić Milenko – Sam sebi pravnik – pravo   K1

Krivični postupak – pravo  K1

Trklja Milivoje – Finansijsko pravo – pravo   K1

Ustav iz 1995. – pravo     K1

Ljudska prava u hrišćanskoj tradiciji – pravo, istorija  K1

Grol Milan – Iskušenja demokratije – filozofija, pravo  K1

Parnični postupak – pravo   K1

Reforme u pravosuđu – pravo   K1

Religija i tolerancija – pravo    K1

Parnični postupak – pravo  K1

Reforme u pravosuđu 2009/2010 – pravo   K1

Trgovina ljudima – priručnik za novinare – druge društvene nauke, pravo  K1

Simonović Dragoljub – Krađa električne energije i drugi delikti od značaja za elektroprivredu – pravo  KKB

Durović Radomir – Međunarodno privredno pravo – pravo  KKB

Lukić Radomir  – Metodologija prava – pravo  KKB

Priručnik za polaganja pravosudnog ispita 1982. – pravo  KKB

Milošević Aleksandar, Nikola Aleksić – Javno beležništvo – pravo  KK

Diskriminacija – osnov i zaštita – pravo  KK

Elektronski dokument – potpis i trgovina – pravo  KK

Planiranje, izgradnja i legalizacija – pravo  KK

Stečajni postupak – pravo  KK

Visokotehnološki kriminal – pravo  KK

Komunalna policija – pravo  KK

Bezbednost saobraćaja na putevima – pravo  KK

Zakon o parničnom postupku – pravo  KK

Krivična dela – pravo  KK

Bilten sudske prakse – pravo  KK

Bilten – Okružni sud u Beogradu – pravo  KK

Branič 1-4 2016 – pravo  KK

Iustitia victrix – Advokatska komora Vojvodine u protestu 2014-2015. – pravo  KK

Pravna shvatanja i sentence Vrhovnog kasacionog suda Vrhovnog suda Srbije 1964-2014 – pravo  KK

Šćepanović Gavrilo, Zoran Stanković, Zdravko Petrović – Sudskomedicinsko veštačenje nematerijalne štete  – pravo  KK

Vuković Svetislav – Komentar Zakona o parničnom postupku – pravo  KK

Krsmanović Tomislav – Stvarno pravo i promet nepokretnosti, propisi sa sudskom praksom – pravo  KK

Izvršenje prekršajnih sankcija u novom Zakonu o prekršajima – pravo  KK

Branič 2 2006 – pravo  KK

Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima – pravo  KK

Babić Ilija – Leksikon obligacionog prava – pravo  KK

Aktuelna sudska praksa iz građansko-materijalnog prava – pravo  KK

Praksa iz obligacionog prava – pravo  KK

Srdić Milutin, Mirjana Prentović – Svojinskopravni odnosi u Republici Srbiji – pravo  KK

Babić Danilo – Založno pravo na nepokretnim i pokretnim stvarima i pravima i evidencija zaloge i tražbine – pravo  KK

Komentar Zakonika o krivičnom postupku – pravo  KK

Komentar Zakona o parničnom postupku – pravo  KK

Komentar Krivičnog zakonika – pravo  KK

Bilten sudske prakse Okružnog zatvora u Novom Sadu – pravo  KK

Đokić Dragoslav – Ugovor o poklonu u sudskoj praksi – pravo  KK

Zakonik o krivičnom postupku – pravo  KK

Zakon o obligacionim odnosima sa registrom pojmova – pravo  KK

Zakon o izvršenju i obezbeđenju – pravo  KK

Pravnik u pravosuđu broj 131/132 – pravo  KK

Pravnik u privredi 131/132 – pravo  KK

Kelzen Hans – Čista teorija prava – filozofija E1

Radbruh Gustav – Filozofija prava – filozofija E1

Hart Herbert – Pojam prava – filozofija E1

Hobs Tomas – Levijatan – filozofija E1

Hayek  Fridrich – Law, Legislation and Liberty – filozofija E1

Carter, Burke – Reason in Law – filozofija E1

Murphy, Pritchett, Epstein, Knight – Courts judges & politics – filozofija E1

Koskenmiemi – From apology to utopia – filozofija E1

Kaluđerović Željko – Presokratsko razumevanje pravde – filozofija   B3

Kaluđerović Željko – Helensko poimanje pravde – filozofija   B3

Humbolt Fon Vilhelm – Granice delotvornosti države – filozofija   B3

Platon – Država – filozofija   B3

Kant Imanuel – Kritika moći suđenja – filozofija   B3

Hegel – Fenomenologija duha – filozofija   B3

Niče Fridrih – Volja za moć – filozofija   B3

Filozofska istraživanja – filozofija   B3

Arhe 30/2018 – filozofija   B3

Arhe 29/2018 – filozofija   B3

Arhe 28/2017 – filozofija   B3

Arhe 27/2017 – filozofija   B3

Arhe 26/2016 – filozofija   B3

Arhe 20/2013 – filozofija   B3

Arhe 19/2013 – filozofija   B3

Arhe 18/2012 – filozofija   B3

Arhe 17/2012 – filozofija   B3

Arhe 12/2009 – filozofija   B3

Arhe 07/2007 – filozofija   B3

Arhe 01/2004 – filozofija   B3

Etičko čitanje umetnosti 153 – filozofija   B3

Politeia br.14, decembar 2017. – filozofija   B3

Stvar – časopis za teorijske prakse – filozofija   B3

Hegel – Istorija filozofije II – filozofija   C3

Hegel – Istorija filozofije II – filozofija  C3

Hegel – Istorija filozofije III – filozofija  C3

Hegel – Fenomenologija duha – filozofija  C3

Platon – Ijon, Gozba, Fedar – filozofija  C3

Pantić Jelena – Putovanje u središte srca – književnost, filozofija  C3

Perović Milenko – Filozofski brevijar – filozofija  C3

Monteskje – O duhu zakona I – filozofija  C3

Monteskje – O duhu zakona II – filozofija  C3

Jaspers – Uvod u filozofiju, Filozofija egzistencije – filozofija  C3

Merleau-Ponty – Fenomenologija percepcije – filozofija  C3

Ritter – Hegel i francuska revolucija – filozofija  C3

Liotar – Fenomenologija – filozofija  C3

Ruso Žan Žak – Društveni ugovor – filozofija  C3

Huseinov, Irlić – Istorija etike – filozofija  D3

Hefe Otfrid – Umijeće življenja i moral ili usrećuje li vrlina? – filozofija  D3

Hefe Otfrid – Pravda, filozofski uvod – filozofija  D3

Kant Imanuel – Večni mir – filozofija  D3

Niče Fridrih – S one strane dobra i zla, Genealogija morala – filozofija  D3

Niče Fridrih – Zora, misli o moralnim predrasudama – filozofija  D3

Jaspers Karl – Svetska istorija filozofije – filozofija  D3

Barli Džordž – Rasprava o principima ljudskog saznanja – filozofija  D3

Šeling – Bruno ili o božanskom i prirodnom principu stvari – filozofija  D3

Marić Sreten – O strukturalizmu – filozofija  D3

Faucault Michel – Die Geburt der Klinik – filozofija  D3

Perović Milenko – Pet studija o Hegelu – filozofija  D3

Jevrejin Lav – Dijalozi o ljubavi – filozofija  D3

Machiavelli Niccolo – The prince – filozofija  D3

Marić Sreten – O prošlosti i revoluciji – filozofija  D3

Marić Sreten – O hermeneutici – filozofija  D3

Lok Džon – O zloupotrebi reči – filozofija  D3

Volter – Kandid – filozofija, književnost  D3

Frankfurt Hari – O proseravanju – filozofija  D3

Akvinski Toma – Biće i suština – filozofija  D3

Mor Tomas – Utopija – filozofija  D3

Marks Karl – Kritika Hegela – filozofija  D3

Šopenhauer Artur – Fristička dijalektika – filozofija  D3

Foucault Michel – Die Ordnung der Dinge – filozofija  C4

Foucault Michel – Wahnsinn und Gesellschaft – filozofija  C4

Kant Imanuel – Logika – filozofija  F4

Cvitković Ivan – Religija u zrcalu teorija – filozofija  F4

Filozofija medija 2017. – druge društvene nauke, filozofija K1

Simonović Kuburić Zorica – Filozofija, problematski pristup – filozofija  K1

Kelzen Hans – O suštini i vrednosti demokratije – filozofija  K1

Stvar, čast za teorijske prakse – filozofija  K1

Filozofija – problemski pristup – filozofija  K1

Heidegger – Sein und zeit – filozofija  KB

Đurić Mihailo – Niče I metafizika – filozofija  KB

Dods – Grci i iracionalno – filozofija  KB

Prole Dragan– Jednakost nejednakog – filozofija  KB

Huserl Edmund – Prva filozofija – filozofija  KB

Prole Dragan – Um i povest, Hajdeger I Hegel – filozofija  KB

Perović Milenko – Filozofija politike – filozofija  KB

Prole Dragan – Stranost bića – filozofija  KB

Niče Fridrih – Ecce homo – filozofija  KB

Snou Edgar – Kina II – druge društvene nauke  KB

Platon – Gozba – filozofija  KB

Dimitrijević Vojin – Strahovlada – filozofija, druge društvene nauke  KB

Fuko Mišel – Istorija seksualnosti – filozofija, druge društvene nauke  KB

Patočka Jan – Evropa i postevropsko doba – filozofija  KB

Huserl Edmund – Fenomenologija vremenske svesti – filozofija  KB

Niče Fridrih – Šopenhauer kao vaspitač – filozofija  KB

Hajdeger Martin – Ontologija – filozofija  KB

Marks Karl, Fridrih Engels – Kapital  – filozofija  KB

Perović Milenko – Filozofija morala  – filozofija  KB

Hegel – Osnovne crte filozofije prava – filozofija  KB

Perović Milenko – Praktična filozofija – filozofija  KB

Aristotel – Nikomahova etika – filozofija  KB

Arhe 31/2019 – filozofija  KB

Šiler Fridrih – Pozniji filozofsko-estetički spisi – filozofija  KB

Ransijer Žak – Na rubovima političkog  – filozofija  KB

Filozofska istraživanja 153 (1/2019) – filozofija  KB

Marks Karl – Teorije o višku vrednosti – filozofija  KKB

Jalom Irvin – Lečenje Šopenhauerom – književnost, filozofija  KKB

Špengler Osvald – Propast zapada I i II – književnost, istorija   A1

Jovanović Slobodan – Vođi francuske revolucije – istorija   D1

Jovanović Slobodan – Političke i pravne rasprave – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Ustavobranitelji i njihova vlada, Druga vlada Miloša i Mihaila – istorija  D1

Jovanović Slobodan –Vlada Milana Obrenovića I – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Vlada Milana Obrenovića II – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Vlada Aleksandra Obrenovića I  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Vlada Aleksandra Obrenovića II – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Država  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Iz istorije političkih doktrina  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Primeri političke sociologije  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Iz istorije i književnosti I – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Iz istorije i književnosti II – istorija  D1

Simić Vladimir – Romanovi i Srbi – istorija  F1

Beograd u XIX veku – istorija  F1

Pregled istorije umetnosti – istorija  F1

Antonov, Ovsejenko – Staljin – istorija  F1

Kazimirović Vasa – NDH u svetlu nemačkih dokumenata – istorija  F1

Ćorović Vladimir – Ilustrovana istorija Srba – istorija  B2

Delorm Filip – Kraljeubistva – istorija  D2

Marković Predrag, Čedomir Antić – Alternativna istorija Srbije – istorija  D2

Istorija SKJ – istorija  D2

Jovanović Nebojša – Knez Aleksandar Karađorđević – istorija  D2

Moravčević Nikola – Marko Mrnjavčević  – istorija  D2

Moravčević Nikola – Srpske vlastelinke – istorija  D2

Prota Mateja Nenadović – Memoari – istorija, književnost  D2

Stanković Đorđe – Srbija i stvaranje Jugoslavije – istorija  D2

Karadžić Vuk – Novi zavjet  – književnost, istorija   E2

Letopis Matice srpske – istorija   B3

Mitologija i imaginacija – književnost, istorija, druge društvene nauke   B3

Znameniti događaji srbske istorije – istorija  B4

Memoarska proza – istorija, književnost B4

Ilustrovana istorija sveta, velika porodična enciklopedija – istorija  A6

Kikindska gimnazija 1858-1983. – istorija  C6

Petar Janjatović – Yu rock 1960-2015 – istorija  D6

Vladari Srbije  – istorija  D6

Zorić Neđeljko – Zapisi jugoslovenskog diplomate 1948-1983 – istorija  D6

Goldstein Slavko – 1941. godina koja se vraća – istorija  D6

Tomić Dejan – Znameniti Srbi u anegdotama – književnost, istorija  D6

Milošević Svetozar – Dnevnici iz zarobljeništva I i II – književnost, istorija  D6

Stare srpske biografije XV i XVII vek – istorija  E6

Milin Vojislav – Toza Marković – istorija, druge društvene nauke  K1

Moravčević Nikola – Zapisi o srpskom carstvu – istorija  K1

Ralf Luis Brenda – Mračna istorija – druge društvene nauke, istorija  K1

Viđenje rata – odabrane stranice o drugom svetskom ratu – istorija  K1

Pejin Jovan – Mađarski revizionizam i hrvatski separatizam – istorija  K1

Prodić Slobodan – Begeč, osvrt u prošlost – istorija, druge društvene nauke  K1

Žak Kristijan – Ramzes – istorija  K1

Nastasijević Slavomir – Aleksandar Makedonski – istorija  K1

Baranin Dušan – Knez Mihailo – istorija  K1

Sveti knez Lazar – Kosovski zavet – istorija, druge društvene nauke  K1

Istorija novog doba – 1000 stvari koje treba znati – istorija, druge društvene nauke  K1

Mejson, Spajk – Istorija zapadne umetnosti – istorija K1

Mitologija drevnih Slovena – istorija, druge društvene nauke  KB

Judson – The Habsburg empire – druge društvene nauke, istorija  KB

Milenković Milutin – Arapi između juče i sutra – istorija  KB

Doroški Nada – Otrgnuto od zaborava (sećanje na ljude i događaje od 1922. do 1996.) – istorija  KKB

Minić Nenad – Ordo mundi – istorija, druge društvene nauke KKB

Golgota i vaskrs Srbije 1914-1915 – istorija KKB

Golgota i vaskrs Srbije 1915-1918 – istorija  KKB

Sekulić Konstantin – Hronika Nakova – istorija, druge društvene nauke  KKB

Tvis Miranda – Najveći zlotvori u istoriji – istorija   KKB

Sabrana dela Ljubomira D. Nenadovića – književnost, istorija   KKB

Klajn Šeli – Najveći zlotvori žene u istoriji – istorija   KKB

Sveti Sava – Sabrana dela – književnost, istorija  KKB

Sveto pismo – književnost, istorija  KKB

Tomić Jovan – Srbi u velikoj seobi – istorija  KKB

Novak Viktor – Magnum crimen – istorija  KKB

Nenezić Zoran – Masoni u Jugoslaviji 1764-1980 – istorija  KKB

Trojanović Sima – Vatra u običajima i životu srpskog naroda  – istorija, druge društvene nauke  KKB

Avramović Zoran – Srbi i propast Jugoslavije – istorija  KK

Tolstoj Lav – Sevastopoljske i druge pripovetke – književnost   A1

Tolstoj Lav – Vaskrsenje – književnost   A1

Tolstoj Lav – Hadži Murat i druge pripovetke – književnost   A1

Tolstoj Lav – Smrt Ivana Iljiča i druge pripovetke – književnost   A1

Tolstoj Lav – Drame – književnost   A1

Tolstoj Lav – Detinjstvo, dečaštvo, mladost – književnost   A1

Tolstoj Lav – Tri smrti i druge pripovetke – književnost   A1

Tolstoj Lav – Priče iz nove azbuke – književnost   A1

Tolstoj Lav – Rat i mir I – književnost   A1

Tolstoj Lav – Rat i mir II – književnost   A1

Tolstoj Lav – Rat i mir II – književnost   A1

Tolstoj Lav – Rat i mir IV – književnost   A1

Tolstoj Lav – Ana Karenjina I – književnost   A1

Tolstoj Lav – Ana Karenjina II – književnost   A1

Špengler Osvald – Propast zapada I i II – književnost, istorija   A1

Jovanović Jovan Zmaj – Pesme – književnost   A1

Aleksa Šantić Aleksa – Pesme – književnost   A1

Petković Vladislav Dis – Pesme – književnost   A1

Jakšić Đura – Pesme – književnost   A1

Jakšić Mileta – Pesme – književnost   A1

Radičević Branko – Pesme – književnost   A1

Laza Kostić Laza – Pesme – književnost   A1

Crnjanski Miloš – Proza – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Drame – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Putopisi – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Kod Hiperborejaca I – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Kod Hiperborejaca II – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Poezija – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Seobe I – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Seobe II – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Seobe III – književnost  B1

Crnjanski Miloš – Eseji – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Gorski vijenac – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Luča mikrokozma – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Svobodijada – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Izabrana pisma – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Rečnik uz celokupna dela P.P.Njegoša – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Ogledalo srpsko – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Pjesme – književnost  B1

Petrović Petar Njegoš – Šćepan mali – književnost  B1

Klajn Ivan, Milan Šipka – Veliki rečnik stranih reči i izraza – druge društvene nauke  B1

Jovanović Slobodan – Vođi francuske revolucije – istorija   D1

Jovanović Slobodan – Političke i pravne rasprave – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Ustavobranitelji i njihova vlada, Druga vlada Miloša i Mihaila – istorija  D1

Jovanović Slobodan –Vlada Milana Obrenovića I – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Vlada Milana Obrenovića II – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Vlada Aleksandra Obrenovića I  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Vlada Aleksandra Obrenovića II – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Država  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Iz istorije političkih doktrina  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Primeri političke sociologije  – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Iz istorije i književnosti I – istorija  D1

Jovanović Slobodan – Iz istorije i književnosti II – istorija  D1

American Babylon – druge društvene nauke E1

Krivokapić Boris – Aktuelni problemi međunarodnog prava E1

Kapor Momo – Eldorado – književnost   F1

Pabo Majkl – Čudesni momci – književnost  F1

Vargas Ljosa Mario – Avanture nevaljale devojčice – književnost  F1

Simić Vladimir – Romanovi i Srbi – istorija  F1

Stojšin Snežana – Društveni aspekt i mogućnosti njegovog istraživanja – druge društvene nauke  F1

Andric Ivo – The damned yard and the other stories – književnost  F1

Kapor Momo – Una – književnost  F1

Beograd u XIX veku – istorija  F1

Pregled istorije umetnosti – istorija  F1

Antonov, Ovsejenko – Staljin – istorija  F1

Kazimirović Vasa – NDH u svetlu nemačkih dokumenata – istorija  F1

Nušić Branislav – Autobiografija  – književnost   A2

Nušić Branislav – Gospođa ministarka/tako je moralo biti/iza božjih leđa  – književnost  A2

Nušić Branislav – Pripovetke – književnost  A2

Nušić Branislav – Nahod/večnost/knjiga druga – književnost  A2

Nušić Branislav – Male scene/mali komadi – književnost  A2

Nušić – Sumnjivo lice/hajduci – književnost  A2

Nušić Branislav – Ben akiba i – književnost  A2

Nušić Branislav – Ben akiba ii – književnost  A2

Nušić Branislav – Ben akiba iii – književnost  A2

Nušić Branislav – Put oko sveta/svet – književnost  A2

Nušić Branislav – Devetstopetnaesta I – književnost  A2

Nušić Branislav – Devetstopetnaesta II – književnost  A2

Nušić Branislav – Pripovetke jednog kaplara/ramazanske večeri – književnost  A2

Nušić Branislav – Opštinsko dete – književnost  A2

Nušić Branislav – Narodni poslanik/opasna igra/običan čovek  – književnost  A2

Nušić Branislav – Protekcija/Kneginja od tribala/Pučina/Prva parnica – književnost  A2

Nušić Branislav – Mister dolar/Žena bez srca/Tomaida – književnost  A2

Nušić Branislav – Pripovetke – književnost  A2

Nušić Branislav – Ožalošćena porodica/Ujež/Svinja/Velika nedelja – književnost  A2

Nušić Branislav – Beograd nekad i sad/Listići/Male priče/Konferencije – književnost  A2

Nušić Branislav – dr/pokojnik/vlast – književnost  A2

Nušić Branislav – Tašula/Iz poluprošlosti/Posmrtne besede/Pred pozorištem/U srpskoj kući – književnost  A2

Nušić Branislav – Razni spisi, Pripovetke sa obala ohridskog jezera/Kosovo/S Kosova na sinje more – književnost  A2

Nušić Branislav – Retorika – književnost  A2

Nušić Branislav – Retorika/ Dragoljub Vlatković bibliografija – književnost  A2

Kronin – Čarobni sneg – književnost  B2

Kronin – Druga strana – književnost  B2

Kronin – Zvezde gledaju s neba I – književnost  B2

Kronin – Zvezde gledaju s neba II – književnost  B2

Kronin – Lekar na San Felipe – književnost  B2

Ćorović Vladimir – Ilustrovana istorija Srba – istorija  B2

Bak Perl – Jedan brak – književnost  B2

Bak Perl – Duga ljubav – književnost  B2

Bak Perl – Tri kćeri gospođe Lijang – književnost  B2

Bak Perl – Duh i telo – književnost  B2

Bak Perl – Glasovi u kući – književnost  B2

Bak Perl – Sinovi – književnost  B2

Bak Perl – Skriveni cvet – književnost  B2

Bak Perl – Rastureni dom – književnost  B2

Bak Perl – Dobra zemlja – književnost  B2

Bak Perl – Drugi bogovi – književnost  B2

Bak Perl – Ponosito srce – književnost  B2

Bak Perl – Živa trska – književnost  B2

Bak Perl – Božji ljudi – književnost  B2

Bak Perl – Istočni vetar zapadni vetar – književnost  B2

Bak Perl – Zmajevo seme – književnost  B2

Bak Perl – Mati – književnost  B2

Bak Perl – Mandala – književnost  B2

Bak Perl – Tvorac grada – književnost  B2

Bak Perl – Paviljon zena – književnost  B2

Bak Perl – Obećanje – književnost  B2

Mala enciklopedija prosveta – enciklopedije  D2

Delorm Filip – Kraljeubistva – istorija  D2

Marković Predrag, Čedomir Antić – Alternativna istorija Srbije – istorija  D2

Istorija SKJ – istorija  D2

Jovanović Nebojša – Knez Aleksandar Karađorđević – istorija  D2

Moravčević Nikola – Marko Mrnjavčević  – istorija  D2

Moravčević Nikola – Srpske vlastelinke – istorija  D2

Kovačević Ana – Varovi mog broda – književnost  D2

Prota Mateja Nenadović – Memoari – istorija, književnost  D2

Stanković Đorđe – Srbija i stvaranje Jugoslavije – istorija  D2

Karadžić Vuk – Novi zavjet  – književnost, istorija   E2

Karadžićv Vuk – Srpske narodne poslovice  – književnost  E2

Karadžić Vuk – Srpska istorija našega vremena – književnost  E2

Karadžić Vuk – Srpske narodne pjesme I – književnost  E2

Karadžić Vuk – Srpske narodne pjesme II – književnost  E2

Karadžić Vuk – Srpske narodne pjesme III – književnost  E2

Karadžić Vuk – Srpske narodne pjesme IV – književnost  E2

Karadžić Vuk – Srpske narodne pripovijetke – književnost  E2

Karadžić Vuk – Crna Gora i Boka – književnost, istorija  E2

Karadžić Vuk – Srpski rječnik – književnost  E2

Đurić Vojislav– Antologija narodnih junačkih pesama – književnost  E2

Narodne pesme – književnost  E2

Italijanski rečnik – druge društvene nauke  E2

Novi standardni špansko-srpski rečnik – druge društvene nauke  E2

Jesenjin – Lirika I – književnost   A3

Jesenjin – Lirika II – književnost  A3

Jesenjin – Lirika III – književnost  A3

Jesenjin – Poema 4 – književnost  A3

Jesenjin – Proza – književnost  A3

Jesenjin – Pisma  – književnost  A3

Hemingvej Ernest– Sunce se ponovo rađa – književnost  A3

Hemingvej Ernest – Zbogom oružje – književnost  A3

Hemingvej Ernest – Imati i nemati, Starac i more – književnost  A3

Hemingvej Ernest – Za kim zvono zvoni – književnost  A3

Hemingvej Ernest – Preko reke i u šumu – književnost  A3

Hemingvej Ernest – Pripovetke – književnost  A3

Media and Communication – druge društvene nauke   B3

Zbornik Matice srpske za književnost i jezik LXIII/I – književnost   B3

Letopis Matice srpske – istorija   B3

Mitologija i imaginacija – književnost, istorija, druge društvene nauke   B3

Kuburić Zorica – Opraštanje i/ili zaboravljanje – druge društvene nauke  C3

Basta Danilo – Kroz prozorsko okno prevođenja – književnost  D3

Kuburić Zorica, Ana Žotova – Humanitarni rad verskih zajednica – druge društvene nauke  D3

Sartr Žan-Pol – Mučnina, Reci zid – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Zrelo doba – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Odlaganje – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Ubijene duše – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Drame – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Šta je književnost – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Portreti – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Filozofski spisi – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Biće i ništavilo – književnost  E3

Sartr Žan-Pol – Kritika dijalektičkog uma – književnost  E3

Znameniti događaji srbske istorije – istorija  B4

Dragutin Ilić Dragutin – Hadži diša – književnost  B4

Memoarska proza – istorija, književnost B4

Singer Isak – Priče – književnost  F4

Kiš Danilo – Bašta, pepeo – književnost   B5

Kiš Danilo – Noć i magla – književnost  B5

Kiš Danilo – Mansarda  – književnost  B5

Kiš Danilo – Peščanik  – književnost  B5

Kiš Danilo – Psalam 14 – književnost  B5

Kiš Danilo – Enciklopedija mrtvih – književnost  B5

Kiš Danilo – Čas anatomije – književnost  B5

Kiš Danilo – Rani jadi – književnost  B5

Kiš Danilo – Grobnica za Borisa Davidovića – književnost  B5

Kiš Danilo – Homo poeticus – književnost  B5

Ćopić Branko – Pjesme – književnost   C5

Ćopić Branko – Osma ofanziva – književnost  C5

Ćopić Branko – Ispod zmajevih krila – književnost  C5

Ćopić Branko – Nikoletina Bursać – književnost  C5

Ćopić Branko – Prolom – književnost  C5

Radičević Branko – Pesme – književnost  C5

Kočić Petar – Sabrana dela – književnost  C5

Kritičko izdanje dela Ive Andrića, Zadužbina Ive Andrića – književnost  C5

Šolohov – Oni su se borili za domovinu – književnost   A6

Šolohov – Tihi don – književnost  A6

Šolohov Mihail – Pripovijetke I – književnost  A6

Šolohov Mihail – Pripovijetke II – književnost  A6

Šolohov Mihail – Uzorana ledina I – književnost  A6

Šolohov Mihail – Uzorana ledina II – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Pesme – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Snohvatice, Devesilje – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Probe pera – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Probe pera, Razne kraće pesme – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Proza – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Pesme, lirske i lirskoepske – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Epske pesme – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Epske pesme i drame – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Drama, pripovetka, razlike teksta – književnost  A6

Jovanović Jovan Zmaj – Pesme, razlika tekstova, Zmajeve napomene – književnost  A6

Ilustrovana istorija sveta, velika porodična enciklopedija – istorija  A6

Rende – Leksikon yu mitologije  – druge društvene nauke  A6

Sezamov englesko-srpski rečnik – druge društvene nauke  A6

Opća enciklopedija jugoslavenskog leksikografskog zavoda – enciklopedije  A6

Hese Herman – Razmatranja, Pisma, Eseji – književnost   C6

Hese Herman – Pod točkom Gertruda – književnost  C6

Hese Herman – Demijan, Roshalde – književnost  C6

Hese Herman – Sidarta, Dečja duša, Klajn i Vagner, Klingsorovo poslednje leto – književnost  C6

Hese Herman – Stepski vuk, Hodočašće – književnost  C6

Hese Herman – Narcis i zlatousti – književnost  C6

Hese Herman – Igra staklenih perli – književnost  C6

Hese Herman – Jozef Kneht i druge priče – književnost  C6

Hese Herman – Herman Laušer, Petar Kamencind, Knulp – književnost  C6

Ćopić Branko – Bojovnici i bjegunci – književnost  C6

Ćopić Branko – Bronzana straža – književnost  C6

Ćopić Branko – Gluvi barut  – književnost  C6

Ćopić Branko – Stari nevjernik – književnost  C6

Ćopić Branko – Ljubav i smrt – književnost  C6

Kikindska gimnazija 1858-1983. – istorija  C6

Škorić Viktor – Magle, noći i žice – književnost  C6

Če Gevara – Dnevnik motocikliste – književnost  C6

Gras Ginter – Limeni doboš I – književnost  C6

Fokner Vilijem – Avesalome, Avesalome! – književnost  C6

Bel Hajnrih – Bilijar u pola deset – književnost  C6

Kafka Franc – Proces – književnost  C6

Smit Vitni – Zastave i grbovi svijeta – druge društvene nauke  C6

Pekić Borislav – Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana, Odbrana i poslednji dani – književnost  C6

Basara Svetislav – Srce zemlje – književnost  C6

Basara Svetislav – Ukleta zemlja – književnost  C6

Kami Alber – Moral i politika – književnost  C6

Karadžić Vuk – Opšta enciklopedija Larousse – enciklopedije   D6

Petar Janjatović – Yu rock 1960-2015 – istorija  D6

Vladari Srbije  – istorija  D6

Parr and Mackay – The Sommelier’s atlas of taste  D6

Zorić Neđeljko – Zapisi jugoslovenskog diplomate 1948-1983 – istorija  D6

Goldstein Slavko – 1941. godina koja se vraća – istorija  D6

Tomić Dejan – Znameniti Srbi u anegdotama – književnost, istorija  D6

Milošević Svetozar – Dnevnici iz zarobljeništva I i II – književnost, istorija  D6

Đogo Gojko – Vunena vremena I i II – književnost  D6

Janevski – Dvije Marije – književnost  E6

Tavčar – Visočka hronika – književnost  E6

Cesarec – Pripovijetke – književnost  E6

Kaštelan – Pjesme – književnost  E6

Meredit Džordž – Egoist – književnost  E6

Stare srpske biografije XV i XVII vek – istorija  E6

Bećarac – druge društvene nauke  E6

Čiver Džon – Odabrane priče – književnost F6

Ljermontov Mihail – Junak našeg doba – književnost F6

Krleža Miroslav – Povratak Filipa Latinovića  – književnost F6

Protojerej Jovan Silaški – Kikinda u svetlosti Crkve – druge društvene nauke  K1

Protojerej Jovan Silaški – Na braniku vere i svoga roda – druge društvene nauke  K1

Protojerej Jovan Silaški – Vladika Sava i njegovi savremenici – druge društvene nauke  K1

Lalić Mihailo – Pusta zemlja – književnost   K1

Nazor Vladimir – Lirika – književnost  K1

Tanasković, Debijađi – Putovanje čoveka u vasionu – književnost  K1

Noveli Luka – Galilej i prvi rat zvezda – književnost   K1

Nušić Branislav – Sumnjivo lice – književnost  K1

Lalić Mihailo – Pripovetke – književnost  K1

Gundulić Ivan – Osman – književnost  K1

Jocić Ljubiša – Draga Mašin – književnost  K1

Matvejević – Razgovori s Krležom – književnost  K1

Gete – Stradanja mladog Vertera – književnost  K1

Ranković Svetolik – Gorski car – književnost  K1

Srdić Srđan – Srebrna magla pada – književnost  K1

Kronin – Citadela – književnost  K1

Kronin – Judino drvo – književnost  K1

Leki Ros – Hanibal – književnost  K1

Jovanović Marija – Idi, vreme je – književnost   K1

Hameriz – Grad zvani Armagedon – književnost  K1

Ćosić Dobrica  – Vreme vlasti II – književnost  K1

Šantić Aleksa – Pjesme – književnost  K1

Savićević Miroslav – Plamen i močvare – književnost    K1

Kastiljo Mišel – Rečnik zaljubljenika u Španiju – druge društvene nauke  K1

Grin Grejem – Naš čovek u Havani – književnost  K1

America Teacher’s edition – druge društvene nauke  K1

Letopis Matice srpske, maj 2013. – druge društvene nauke  K1

Pejin Jovan – Pregled prošlosti Srba u Banatu – druge društvene nauke  K1

Gligorić Svetozar, Siniša Joksić – Gligina varijanta – književnost  K1

Milin Vojislav – Toza Marković – istorija, druge društvene nauke  K1

Parun Vesna – Izabrane pesme – književnost    K1

Aleksić – Rečnik stranih reči i izraza – druge društvene nauke  K1

Vidojković Marko – Bog ti pomogo – književnost  K1

Eldrijaga Unai – Tramvaj za Š.P. – književnost  K1

Valjarević Srđan – Dnevnik druge zime – književnost    K1

Valjarević Srđan – Zimski dnevnik – književnost    K1

Šerbedžija Rade – Do poslednjeg daha – književnost    K1

Moravčević Nikola – Zapisi o srpskom carstvu – istorija  K1

Đerić Ivančica – Bosanci trče počasni krug – književnost  K1

Adler Alfred – Poznavanje života – psihologija  K1

Bulgakov Mihail – Majstor i Margarita – književnost  K1

Vidojković Marko – Sve crvenkape su iste – književnost  K1

Budžak Goran – Antologija grčkih mitova – druge društvene nauke  K1

Aurelije – Samom sebi – književnost  K1

Gorki Maksim– Drame – književnost  K1

Bak Perl – Rastureni dom – književnost  K1

Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, od ideje do prakse – druge društvene nauke  K1

Najveće kulture sveta – Vizantija, Grčka – druge društvene nauke  K1

Ralf Luis Brenda – Mračna istorija – druge društvene nauke, istorija  K1

Arsenijević Vladimir – Brainstorming  – druge društvene nauke K1

Viđenje rata – odabrane stranice o drugom svetskom ratu – istorija  K1

Jovanović Dušan – Vizija o raju i paklu – književnost  K1

Novaković Barbara – Zov okeana – književnost  K1

Dukić Dragana – Čaša straha i tanjir požude – književnost  K1

De Melo Antoni – Buđenje – književnost  K1

Basta Danilo – Mladim pravoslavnima saveti i poruke – druge društvene nauke  K1

Zrnić Marina – Šank i druge priče – književnost  K1

Kako razumeti omladinski rad u zajednici – druge društvene nauke  K1

Komljen Dane – Ubica zečeva – književnost  K1

Pejin Jovan – Mađarski revizionizam i hrvatski separatizam – istorija  K1

Domanović Radoje – Pripovetke i satire – književnost   K1

Neruda Pablo – Pjesme ljubavi i nade – književnost   K1

Mason Niko, Jan Kodal – Misli umetnika – književnost   K1

Kaurić Sonja – Azbuka lepog ponašanja, bonton za decu – druge društvene nauke  K1

Trevor Griv Bredli – Knjiga za one koji previše rade – druge društvene nauke  K1

Sagan Francoaz – Čuvar srca – književnost  K1

Murakami Haruki – Sputnik ljubav  – književnost  K1

Human trafficking manual for journalists – druge društvene nauke  K1

Prodić Slobodan – Begeč, osvrt u prošlost – istorija, druge društvene nauke  K1

Pavković Aleksandar, Petar Radan – Stvaranje novih država – druge društvene nauke  K1

Hulpah Vladimir – Legende o evropskim gradovima – druge društvene nauke  K1

Srpsko-makedonski most poezije – druge društvene nauke  K1

Srpsko-britanski most poezije  – druge društvene nauke K1

Hrestomatija – druge društvene nauke  K1

Vidojković Marko – Đavo je moj drug – književnost    K1

Vidojković Marko – Ples sitnih demona – književnost    K1

Džonson Adam – Paraziti poput nas – književnost    K1

Miljas Huan Hoze – Blesav, mrtav, kopile i nevidljiv – književnost  K1

Andrić Dragoslav – Stereo stihovi – književnost    K1

Hemon Aleksandar – Nowhere man – književnost    K1

Fitzgerald Scott – Tender is the night – književnost    K1

Religija i tolerancija br.21, 22, 25 – druge društvene nauke  K1

Kadas Sotiris  – Mount Athos – druge društvene nauke  K1

Žak Kristijan – Ramzes – istorija  K1

Nastasijević Slavomir – Aleksandar Makedonski – istorija  K1

Vučković Radovan – Moderna srpska proza – književnost   K1

Đuničiro Tanizaki – Sestre Makioka – književnost  K1

Baranin Dušan – Knez Mihailo – istorija  K1

Leksikon država sveta – enciklopedije  K1

Handke Peter – Moravska noć – književnost  K1

Homer – Ilijada – književnost  K1

Safan – Čuvar srca – književnost   K1

Haruki Murakami – Sputnik ljubav – književnost  K1

Neruda Pablo – Pjesme ljubavi i nade – književnost  K1

Zakon o krivičnom postupku sa objašnjenjima i sudskom praksom  K1

Sveti knez Lazar – Kosovski zavet – istorija, druge društvene nauke  K1

Istorija novog doba – 1000 stvari koje treba znati – istorija, druge društvene nauke  K1

Mejson, Spajk – Istorija zapadne umetnosti – istorija K1

The solar system  – druge društvene nauke K1

Zurovac Mirko – Tri lica lepote – književnost KB

Srpska književnost – Stara Srpska književnost I, II  – književnost  KB

Srpska književnost – Antologija stare Srpske poezije – književnost  KB

Srpska književnost – Jovan Popović, Đorđe Jovanović – književnost  KB

Džojs Džejms – Dablinci – književnost  KB

Jergović Miljenko – Selidba – književnost – književnost  KB

Jergović Miljenko – Ruta Tannenbaum – književnost  KB

Jergović Miljenko – Nezemaljski izraz njegovih ruku – književnost  KB

Jergović Miljenko – Buick Rivera – književnost  KB

Hemon Aleksandar– Pitanje Bruna – književnost  KB

Jergović Miljenko – Mama Leone – književnost  KB

Ćosić Brana – Priče o zanatima, Uloga moje porodice – književnost  KB

Verfel Franc – Nije kriv ubica, kriv je ubijeni – književnost  KB

Hese Herman – Sidarta – književnost  KB

Hese Herman – Demijan – književnost  KB

Đorđević Časlav – Srpski sonet – književnost  KB

Snou Edgar – Kina II – druge društvene nauke  KB

Novi Sad, Prošlost u pričama – druge društvene nauke  KB

Basara Svetislav – Nova srpska trilogija – književnost  KB

Bulgakov Mihail – Majstor i Margarita – književnost  KB

Mašić Dušan – Talasanje Srbije – književnost  KB

Ćirić Zoran – Ljubitelji knjige – književnost  KB

Pešić Vesna – Divlje društvo – književnost  KB

Đorđević Mirko – Kišobran patrijarha Pavla – književnost  KB

Oltvanji Oto – Crne cipele – književnost  KB

Jerotić Vladeta – Savremenost ruske religiozne filosofije – književnost  KB

Kovač Daniel – Carstvo – književnost  KB

Buzan Toni– Brzo čitanje – druge društvene nauke  KB

Šo Bernard– Karijera  – književnost  KB

Bunjin Ivan – Život mladog Arsenjeva – književnost  KB

Golsvordi Džon – Saga o Forsajtima  – književnost  KB

Bjernstjerne Bjernson – Ribarka  – književnost  KB

Luis Luis – Bebit  – književnost  KB

Sjenkjevič Henrik – Quo vadis  – književnost  KB

Žid Andre – Podrumi Vatikana  – književnost  KB

Unset Sigrid – Proleće  – književnost  KB

Rolan Romen – Kola Brenjon  – književnost  KB

Kipling Radjard – Knjiga o džungli  – književnost  KB

Man Tomas – Budenbrokovi  – književnost  KB

Hamsun Knut – Plodovi zemlje  – književnost  KB

Pirandelo Luiđi – Pazi, snima se  – književnost  KB

Frans Anatol – Knjiga moga prijatelja  – književnost  KB

Gras Ginter – Limeni doboš  – književnost  KB

Hauptman Gerhart – Budala u Hristu Emanuel Kvint  – književnost  KB

Deleda Gracija – Elijas Portolu  – književnost  KB

O’Nil Judžin – Dugo putovanje u noć  – književnost  KB

Berson Anri – O smehu  – književnost  KB

Rejmont Vladislav – Seljaci  – književnost  KB

Meterlink Moris – Plava ptica  – književnost  KB

Gordimer Nadin – Priča mog sina   – književnost  KB

Andrić Ivo – Na Drini ćuprija  – književnost  KB

Kerteš Imre – Kadiš za nerođeno dete  – književnost  KB

Hajdenštam fon Verner – Endimion  – književnost  KB

Golding Vilijam – Pitija  – književnost  KB

Vajt Patrik – Priča Teodore Gudman  – književnost  KB

Jensen Johanes – Madam d’Ora  – književnost  KB

Marten di Gar Rože – Porodica Tibo  – književnost  KB

Hajze Paul – Iz Italije  – književnost  KB

Šolohov Mihail – Tihi don  – književnost  KB

Bak Perl – Tvorac grada  – književnost  KB

Pasternak Boris – Doktor Živago  – književnost  KB

Gjelerup Karl – Kamanita traži  – književnost  KB

Lagerlef Selma – Čuda antihrista  – književnost  KB

Tagore Rabindranat – Brodolom  – književnost  KB

Stajnbek Džon – Plodovi gneva  – književnost  KB

Nušić Branislav – Retorika o besedništvu – književnost  KB

Karajlić Nele– Fajront u Sarajevu – književnost  KB

Janković Slobodan – Mjesečina nad Vrbljanima – književnost  KB

Radak Vladislav – Plava vežbanka – književnost  KB

Kikinda u narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji – druge društvene nauke  KB

Radlović Nedeljko – Vesele žene i lepuškasti muškarci – književnost  KB

Mitrović Andrej – Jugoslavija na konferenciji mira 1919-1920 – druge društvene nauke  KB

Koldvel Ijan, Dastin Tomason – Pravilo četvorke – književnost  KB

Šarma Robin – Kaluđer koji je prodao svoj ferari – književnost  KB

Ćosić Branimir– Kao protekle vode – književnost  KB

Radlović Nedeljko – Sred pitomine – književnost  KB

Mitologija drevnih Slovena – istorija, druge društvene nauke  KB

Nastasijević Miroslav – Trapavi zmaj  – književnost  KB

Svijet oko nas – enciklopedije  KB

Ilustrovani Oxford engleski rečnik – enciklopedije, druge društvene nauke  KB

Sva čuda sveta – enciklopedije  KB

Zlatna knjiga, sav Pariz – druge društvene nauke  KB

Engdal Horas – Meteori – druge društvene nauke  KB

Halberstam David – War in a time of peace  – književnost  KB

Parker Ken – Sveta brda  – književnost  KB

Srpska književna zadruga I – druge društvene nauke  KB

Vasiljev Dušan – Izabrane pesme  – književnost  KB

Kovačić Ivan Goran – Pjesme  – književnost  KB

Kočić Petar – Pripovijetke  – književnost  KB

Gramatika nemačkog jezika – druge društvene nauke  KB

Popović, Mirić – Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima – druge društvene nauke  KB

Metodika verske nastave – druge društvene nauke  KB

Konemann – The human body – druge društvene nauke  KB

Ardley Neil – Concise encyclopedia – enciklopedije  KB

Judson – The Habsburg empire – druge društvene nauke, istorija  KB

Đorđević Časlav, Predrag Lučić – Književnost i srpski jezik – druge društvene nauke  KB

Đurić Olivera – Vodič kroz istoriju muzike – druge društvene nauke  KB

Marfi Džozef – Moć podsvesti  – književnost  KB

Nikolić Dragoslav – Sumrak genijalaca  – književnost  KB

Milenković Milutin – Arapi između juče i sutra – istorija  KB

Rajić Jovan – Boj zmaja sa orlovima  – književnost  KB

Bukovski Čarls – Pošta  – književnost  KB

Ljubav je zakon, antologija ljubavne poezije  – književnost  KB

Lesing Doris – Peto dete  – književnost  KB

Jergović Miljenko – Historijska čitanka  – književnost  KB

Tomić Ante – Građanin pokorni  – književnost  KB

Rudan Vedrana – Muškarac u grlu  – književnost  KB

Radlović Nedeljko – Išli su njuhom za duhom  – književnost  KB

Dežulović Boris – Je*o sad hiljadu dinara  – književnost  KB

Milinković Aleksandar – Tesla, dosije FBI  – književnost  KB

Milinković Aleksandar – Tesla pronalazač za treći milenijum  – književnost  KB

Milinković Aleksandar – Teslino tajno oružje  – književnost  KB

Tartalja Ivo – Teorije književnosti – druge društvene nauke  KB

Politkovska Ana – Putinova Rusija – druge društvene nauke  KB

Ficdžerald Skot – Veliki Getsbi  – književnost  KB

Hese Herman – Srećan je ko ume da voli  – književnost  KB

Šimborska Vislava – Izabrane pesme  – književnost  KB

Pavić Milorad – Unutrašnja strana vetra  – književnost  KB

Servantes Migel – Don Kihot  – književnost  KB

Damjanović Brankica – Dobro je…  – književnost  KB

Damjanović Brankica – Rukopis moga brata  – književnost  KB

Damjanović Brankica – Ne bih ovo mogla bez tebe  – književnost  KB

Kafka Franc – Amerika  – književnost  KB

Kafka Franc – Zamak  – književnost  KB

Kafka Franc – Pisma Mileni  – književnost  KB

Kafka Franc – Metamorfoza  – književnost  KB

Kafka Franc – Mračna samica  – književnost  KB

Kafka Franc – Kad je reč o žeđi  – književnost  KB

Kafka Franc – Snovi  – književnost  KB

Kafka Franc – Plave sveske  – književnost  KB

Selimović Meša – Tišine  – književnost  KB

Selimović Meša – Krug  – književnost  KB

Selimović Meša – Ostrvo  – književnost  KB

Selimović Meša – Derviš i smrt  – književnost  KB

Selimović Meša – Tvrđava  – književnost  KB

Vasiljev Dušan – Pesme  – književnost  KB

Vasiljev Dušan – Proza i drame  – književnost  KB

Šekspir Vilijem – Hamlet  – književnost  KB

Davičo Oskar – Čovekov čovek  – književnost  KB

Davičo Oskar – Kairos snimci  – književnost  KB

Davičo Oskar – Višnja za zidom  – književnost  KB

Kaluđerović Željko – Stagiranin – književnost  KB

Krstić Predrag – O čemu govorimo kad govorimo o prosvetiteljstvu: perike i gaće – druge društvene nauke  KB

Petrović Rastko – Afrika – književnost  KKB

Doroški Nada – Otrgnuto od zaborava (sećanje na ljude i događaje od 1922. do 1996.) – istorija  KKB

Pamuk Orhan – Zovem se Crveno – književnost  KKB

Andrić Ivo – Znakovi pored puta – književnost  KKB

Bećković Matija – Treća ruka – književnost  KKB

Braun Den – Anđeli i demoni – književnost  KKB

Luković Zoran – Verske sekte – druge društvene nauke KKB

Pečujlić, Milić – Metodologija društvenih nauka – druge društvene nauke  KKB

Minić Nenad – Ordo mundi – istorija, druge društvene nauke KKB

Krivokapić Vladimir, Milan Žarković – Kriminalistička taktika  KKB

Golgota i vaskrs Srbije 1914-1915 – istorija KKB

Golgota i vaskrs Srbije 1915-1918 – istorija  KKB

Zamarovski Vojtjeh – Grčko čudo  – književnost KKB

Potkonjak Simo – Marta i Kuzol – književnost  KKB

Šankar Etet Ravi – Tigar pored reke  – književnost  KKB

Sekulić Konstantin – Hronika Nakova – istorija, druge društvene nauke  KKB

Dikens Čarls – David Koperfild – književnost KKB

Cankar Ivan– Odabrana dela – književnost  KKB

Hrnjica Sulejman – Zrelost ličnosti – psihologija KKB

Ivić Ivan – Razvoj i merenje inteligencije – psihologija  KKB

Guzina Milica – Kadrovska psihologija – psihologija  KKB

Hrnjica Sulejman – Opšta psihologija – psihologija  KKB

Radonjić Slavoljub – Uvod u psihologiju – psihologija  KKB

Tomeković Tomislav – SNL – psihologija  KKB

Nikolić Božidar – Osnovi fiziologije čoveka – psihologija  KKB

Jung Karl Gustav – Dinamika nesvesnog – psihologija  KKB

Berger Josip – Projektivna psihologija, Roršahov test ličnosti – psihologija  KKB

Tak Meri – Kako biramo? – psihologija  KKB

Barber Pol, Dejvid Leg – Percepcija i informacija – psihologija  KKB

Mekgark Hari – Razvoj i promena – psihologija  KKB

Bojanović Rade – Psihologija međuljudskih odnosa – psihologija  KKB

Nikolić Staniša, Marija Čiček, Željko Borovečki – Drama i psiha – psihologija  KKB

Štajnberger Ivan – Čovek u automatizovanom sistemu – psihologija  KKB

Nastović Ivan – Ego, psihologija psihopatije – psihologija  KKB

Braun Den – Tačka prevare – književnost  KKB

Dragin Marija – Čitanje detinjstva – psihologija  KKB

Laušević Žarko – Sve prođe, pa i doživotna – književnost  KKB

Laušević Žarko – Druga knjiga – književnost  KKB

Storr Anthony – Umeće psihoterapije – psihologija  KKB

Rot Nikola – Osnovi socijalne psihologije – psihologija  KKB

Kreč, Kračfild – Elementi psihologije – psihologija  KKB

Berger, Biro, Hrnjica – Klinička psihologija – psihologija  KKB

Petz Boris – SNL – psihologija  KKB

Biro Mikloš, Willi Butollo – Klinička psihologija – psihologija  KKB

Enciklopedija psihijatrije – druge društvene nauke, psihologija  KKB

Stojiljković Srboljub – Psihijatrija sa medicinskom psihologijom –  druge društvene nauke, psihologija  KKB

Tvig Stiven – Zdravi i vitki – druge društvene nauke  KKB

Bećković Matija – Čiji si ti, mali? – književnost  KKB

Bećković Matija – Sinstvo – književnost  KKB

Bećković Matija – Međa Vuka manitoga – književnost  KKB

Bećković Matija – Reče mi jedan čoek – književnost  KKB

Branko Radičević – Tuga i opomena – književnost  KKB

Bihejvior psihoterapija, avalske sveske – psihologija  KKB

Normalnost i psihijatrija, avalske sveske – psihologija  KKB

Ljosa Mario Vargas– Avanture nevaljale devojčice – književnost  KKB

Hačinson Robert – Opus dei – književnost  KKB

Falkones  Ildefonso – Katedrala na moru – književnost  KKB

Pavić Siniša – Višnja na Tašmajdanu  – književnost  KKB

Karnegi Dejl – Vođa u vama – književnost, psihologija KKB

Dikens Čarls – Božićna bajka – književnost  KKB

Andrić Ivo – Travnička hronika – književnost  KKB

Mereškovski Dmitrij – Vaskrsli bogovi – književnost  KKB

Hoseini Haled – Hiljadu čudesnih sunaca – književnost  KKB

Janković Slobodan – Priče iz bolnice – književnost  KKB

Stanković Mile – Gutači magle – književnost  KKB

Li Harper – Ubiti pticu rugalicu – književnost  KKB

Zazo Rene – Poreklo čovekove osećajnosti  – psihologija  KKB

Langer Džonas – Teorije psihičkog razvoja – psihologija  KKB

Proces socijalizacije kod dece – psihologija  KKB

Pijaže, Inhelder – Intelektualni razvoj deteta – psihologija  KKB

Dučić Jovan – Blago cara Radovana, Jutra sa Leutara – književnost  KKB

Stevanović Vidosav – Ljubavni krug – književnost  KKB

Tvis Miranda – Najveći zlotvori u istoriji – istorija   KKB

Kristi Agata – Ubistvo u Orijent ekspresu – književnost  KKB

Jerotić Vladeta – Srbija i Srbi – druge društvene nauke   KKB

Rot Nikola – Psihologija ličnosti – psihologija  KKB

Deri Tibor – Nedovršena rečenica – književnost  KKB

Hese Herman – Pod točkom – književnost  KKB

Kue Emil – Kako gospodariti sobom – psihologija  KKB

Andrić Ivo – Prokleta avlija – književnost  KKB

Andrić Ivo – Deca – književnost  KKB

Andrić Ivo – Travnička hronika – književnost  KKB

Andrić Ivo – Nemirna godina – književnost  KKB

Andrić Ivo – Staze, lica, predeli – književnost  KKB

Andrić Ivo – Žeđ – književnost  KKB

Andrić Ivo – Jelena, žena koje nema – književnost  KKB

Andrić Ivo – Gospođica – književnost  KKB

Ćosić Dobrica – Stvarno i moguće – književnost  KKB

Sabrana dela Ljubomira D. Nenadovića – književnost, istorija   KKB

Karnegi Dejl – Kako zaboraviti brige i naći zadovoljstvo u životu – književnost, psihologija  KKB

Klajn Šeli – Najveći zlotvori žene u istoriji – istorija   KKB

Teodorović i saradnici – Interne bolesti sa negom – druge društvene nauke   KKB

Moravija Alberto – Rimljanka – književnost  KKB

De Anđelis Barbara – Kako voleti neprestano – psihologija  KKB

Žago Pol – Moć volje – književnost, psihologija   KKB

Tagore Rabindranat – Gitanđali – književnost  KKB

Zdravković Jezdimir – Tumačenje neuroza – psihologija  KKB

Moldvai Otto – Budimpešta i Sentandreja – druge društvene nauke   KKB

Ćosić Dobrica – Vernik – književnost  KKB

Ivić Ivan – Čovek kao animal symbolicum – psihologija   KKB

Pijaže Žan – Psihologija inteligencije – psihologija  KKB

Dučić Jovan – Verujem u Boga i u srpstvo – književnost  KKB

Remark Erik Marija – Trijumfalna kapija – književnost  KKB

Sveti Sava – Sabrana dela – književnost, istorija  KKB

Kolar Vladimir, Ivo Andrić – Govor tišine – književnost  KKB

Sveto pismo – književnost, istorija  KKB

Velimirović Nikolaj – Molitve na jezeru – književnost  KKB

Jong Erika – Strah od letenja – književnost  KKB

Maksimović Desanka – Izabrane pesme – književnost  KKB

Domanović Radoje – Stradija – književnost  KKB

Sremac Stevana – Zona Zamfirova, šta je bilo posle – književnost  KKB

Ćopić Branko – Prolom – književnost  KKB

Gros Robert, Robert Girs – Dečak i devojčica – književnost  KKB

Serbia i komentari 1988/1989 – druge društvene nauke  KKB

Munjos Avia Rodrigo – Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici – književnost, psihologija   KKB

Džamić Lazar – Cvjećarnica u kući cveća – književnost  KKB

Misli vladike Nikolaja – književnost  KKB

Laušević Žarko – Godina prođe, dan nikad – književnost  KKB

Istočnjačke priče u psihoterapiji – psihologija  KKB

Pripadanje, savladavanje odbačenosti i pronalaženje slobode prihvatanja – psihologija  KKB

Bern Erik – Koju igru igraš  – psihologija  KKB

Sremac Stevan – Ivkova slava – književnost  KKB

Karner Džin – Vaš čudesni mozak 1, 2  – psihologija  KKB

Ćosić Dobrica – Prijatelji – književnost  KKB

From Erih – Imati ili biti? – psihologija  KKB

From Erih – Čovjek za sebe – psihologija  KKB

From Erih – Bekstvo od slobode – psihologija  KKB

From Erih – Autoritet i porodica  – psihologija  KKB

From Erih – Zdravo društvo  – psihologija   KKB

From Erih – Umijeće ljubavi – psihologija  KKB

From Erih – Dogma o Kristu, Bit ćete kao Bog, Psihoanaliza i religija – psihologija  KKB

From Erih – S onu stranu okova i iluzije – psihologija  KKB

From Erih – Anatomija ljudske destruktivnosti – psihologija  KKB

From Erih – Kriza psihoanalize – psihologija  KKB

From Erih – Veličina i granice Freudove misli – psihologija  KKB

Pečjak Vid – Psihologija saznavanja – psihologija  KKB

Bisio Bruno – Psiha i droga – psihologija  KKB

Bujas Zoran – Uvod u metode eksperimentalne psihologije – psihologija  KKB

Zvonarević Mladen – Socijalna psihologija – psihologija  KKB

Trebješanin Žarko – Leksikon psihoanalize – psihologija  KKB

Albahari David – Mamac – književnost  KKB

Srpska porodična enciklopedija – enciklopedije  KKB

Tomić Jovan – Srbi u velikoj seobi – istorija  KKB

Novak Viktor – Magnum crimen – istorija  KKB

Đurić Radomir – Govor ratnih fotografija – psihologija  KKB

Nenezić Zoran – Masoni u Jugoslaviji 1764-1980 – istorija  KKB

Aničić Crljenica Nada – Psalmi u svili duše – književnost  KKB

Teofanov Ljubomir – Na strunama nade – književnost  KKB

Teofanov Ljubomir – Hristu na dar – književnost  KKB

Teofanov Ljubomir – Praskozorje – književnost  KKB

Tompkins Piter, Kristofer Bird – Tajni život biljaka – književnost  KKB

Nedeljković Dragan – Ka obećanoj zemlji – književnost  KKB

Ćopić Branko – Doživljaji Nikoletine Bursaća – književnost  KKB

Landsburg – U potrazi za drevnim misterijama – književnost  KKB

Grahovac Spasoje – Opsade nesna – književnost  KKB

Bojanović – Autentična i neautentična ličnost – psihologija  KKB

Vajt Elen – Velika borba između dobra i zla – književnost  KKB

Stojadinović Ljubomir – General sunce – književnost  KKB

Kočić Petar – Jazavac pred sudom – književnost  KKB

Lobi Mark – Tajne službe Srbije – književnost  KKB

Babaru Vongar – Put za bralgu – književnost  KKB

Radlović Nedeljko – Propale mašte – književnost  KKB

Roland Gek Roland – Sva čuda sveta – enciklopedije  KKB

Ljubičić Mićko – Nacionalni park Srbija 2 polusmak polusveta – druge društvene nauke  KKB

Šrob Simon – Magija i razum – književnost   KKB

80 godina instituta za psihijatriju Kliničkog centra Srbije u Beogradu 1923-2003 – druge društvene nauke   KKB

Suetin Aleksej – Usavršavanje u šahu – druge društvene nauke   KKB

Tanurdžić Jovan – Od Atine 1986. do Atine 2004. – druge društvene nauke   KKB

Trojanović Sima – Vatra u običajima i životu srpskog naroda  – istorija, druge društvene nauke  KKB

Rakočević Branko – Rukopisi – književnost  KKB

Popadić Nedeljko – Ja sam tvoj drug – književnost  KKB

Berger Josip – Psihodijagnostika  – psihologija  KKB

Morić Petrović Slavka – Nasleđivanje mentalnih oboljenja – psihologija  KKB

RKvaščev Radivoj – Mogućnosti i granice razvoja inteligencije – psihologija  KKB

Hol Kevin, Gardner Lindzi – Teorije ličnosti – psihologija  KKB

Frojd Sigmund – Tumačenje snova – psihologija   KKB

Frojd Sigmund – Autobiografija, nova predavanja – psihologija   KKB

Frojd Sigmund – O seksualnoj teoriji, Totem i tabu – psihologija  KKB

Frojd Sigmund – Uvod u psihoanalizu – psihologija   KKB

Frojd Sigmund – Dosetka i njen odnos prema nesvesnom – psihologija   KKB

Frojd Sigmund – Iz kulture i umetnosti – psihologija  KKB

Frojd Sigmund – Psihopatologija svakodnevnog života – psihologija  KKB

Jung Karl Gustav – O psihologiji nesvesnog – psihologija  KKB

Jung Karl Gustav – Duh i život – psihologija  KKB

Jung Karl Gustav – Psihološke rasprave – psihologija  KKB

Jung Karl Gustav – Psihološki tipovi – psihologija  KKB

Adler Alfred – Poznavanje čoveka – psihologija  KKB

Adler Alfred – Poznavanje života – psihologija  KKB

Adler Alfred – Individualna psihologija – psihologija  KKB

Adler Alfred – O nervoznom karakteru – psihologija  KKB

Adler Alfred – Psihologija deteta – psihologija  KKB

Adler Alfred – Smisao života – psihologija  KKB

Domanović Radoje – Satire – književnost  KKB

Šimunović Dinko – Pripovetke – književnost  KKB

Lejkin Nikolaj – Gde naranče zru – književnost  KKB

Braun Den – Izgubljeni simbol – književnost  KKB

Nastović Ivan – Psihopatologija ega – psihologija  KKB

Bastide Roger – Sociologija i psihoanaliza – psihologija  KKB

Becker Ernest – Poricanje smrti – psihologija  KKB

Wilhelm Reich – Analiza karaktera – psihologija  KKB

Step into Serbian, Serbian for foreigners, srpski za strance – druge društvene nauke  KK

Protojerej Jovan Silaški – Izvor pravoslavlja – književnost  KK

Kuper Adam, Džesika Kuper – Enciklopedija društvenih nauka 1, 2 – druge društvene nauke, enciklopedije  KK